حکایت ابلهان تاریخ!


جهان آزاد


• ابلهان زمانه
                به مِـدحَـتت
کاخی بلند از گزافه پی افکندند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۱۵ مهر ۱٣۹۴ -  ۷ اکتبر ۲۰۱۵


 ابلهان زمانه
                به مِـدحَـتت
کاخی بلند از گزافه پی افکندند
و نامت را
بر سراچه ی آن کاخ
با آب زر رقم زدند
چون سبعه ی معلقه در مسجد الحرام!

آنان
برتوهزار نام نهادند
هریک شکوهمند و مطنطن!

اما هنوزماه دروغین
در امتداد پنجره های محاق می لرزید
که باران و باد بیعت کردند
ابر زمانه توفید
آن یاوه ها ز دفتر تاریخ
شسته شد
و آنچه بر سراچه ی آن کاخ باز ماند
سرْنامِ خدعـَـه بود
و عذوبت کلام شاعری
که نه عدویت
بل انکارت!

ابلها، مرد!ا
مادحان تو را نیز
کلاهی از زر
برسر ماند
و داغی ازننگ بر پیشانی!

دوازدهم شهریور۹۴