سنگ قلاب - محمود صفریان

نظرات دیگران
  
    از : بهمن پارسا

عنوان : با اخلاص
آقای صفریان
ارادتم را بپذیرید، صادقانه و از سر اخلاص میگویم، نوشته های شما را هرگاه درج شده خوانده ام و میخوانم، تنها به این دلیل که خالی از هرگونه ادعا و صمیمانه است. دریافت من این است که شما به هیچ وجه در کار شعبده بازی با زبان و کلمات نیستید، و این بخشی از خودی بودن خود ِ شماست. خواهان پرباری ی ذهن و اندیشه ی بی ریای شما هستم. برنا قلم و پربار تر باشید. تا نوشتاری دیگر،رادت دوباره ام را بپذیرید.
۷۰۹۶۵ - تاریخ انتشار : ۱۹ آبان ۱٣۹۴