از دوری


اکبر ایل بیگی


• آمد
خانه را به جای نزدیکی
از دوری پر کرد
و آدمهایی که با هم عشق میدیدند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۱۹ آذر ۱٣۹۴ -  ۱۰ دسامبر ۲۰۱۵


 
آمد
خانه را به جای نزدیکی
از دوری پر کرد
و آدمهایی که با هم عشق میدیدند
عشق می نوشیدند
از دوری پر شدند
آنروز
من از خانه تا دورها افتادم
هر چند دورها دیگر دور نیست
و دور افتادگان
دوباره نزدیک می شوند
***
سپیده
آمد
چادری سیاه بر سپیده ام کشید
و رفت
سپیده گریست
من گریستم
و گریه ها که دریا شد
من در سپیده
سپیده در من ماهی شد

اکبر ایل بیگی