آزمون فرهنگ سوسیالیستی با محک جنگِ سوریه! - محمد قراگوزلو

نظرات دیگران
  
    از : کارگر از ایران

عنوان : برای ابراز عقیده هرعقوبتی محتمل است
شاید بدترین درد امروز ما این است که با یک مویز گرمی مان میکند و با یک نخود سردی . آقای مرتضی محیط متاسفانه مصداق واقعی این ضرب المثل شده اند. و دیگرانی هم که بدون استدلال و فاکت آوردن جریان های سیاسی را تخطئه می کنند دست کمی از ایشان ندارند از این همه که بگذریم آیا سوسیالیست ها در این میانه یار وسط شده اند که حتما بایدجانب یک طرف دعوا را بگیرند؟ آیا واقعا متدولوژی درستی برای مقابله با جهان گستری و تقسیم مجدد جهان وجود ندارد ؟ چرا نمی فهمیم که سوای هر انگیزه ای از سوی هر نیرویی در جهان آنچه محنت بار و نفرت انگیز و مغابر با دموکراسی و عدالت خواهی است جنگ است؟ ما بی هراس از هر یاوه گویی از جانب هر کس ولو آنکه اعتبار و پیشینه ای را یدک بکشد باید مروج صلح باشیم و جنگ افروزی را از سوی هر کشوری در هر حد و میزانی از وابستگی اش به سرمایه داری امپریالیستی معاصرمحکوم کنیم و نهراسیم از اینکه برای ابراز عقیده هر عقوبتی محتمل است زنده باد صلح
۷۱۷۵۰ - تاریخ انتشار : ۱ دی ۱٣۹۴