HIV


داریوش لعل ریاحی


• با لُکنتِ زبانت ره برده ای به جانم
غوغای ِ عشق بنگر در لُکنتِ زبانم

نا گفته های ِ دل را در پرده می گشودی
اما به من نگفتی ! این است داستانم ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ٣ بهمن ۱٣۹۴ -  ۲٣ ژانويه ۲۰۱۶


 با لُکنتِ زبانت ره برده ای به جانم
غوغای ِ عشق بنگر در لُکنتِ زبانم

نا گفته های ِ دل را در پرده می گشودی
اما به من نگفتی ! این است داستانم

اینک دلی است با من در انتهای ِ بودن
پُر کن ز برق ِ جانت پهنای ِ آسمانم

چیزی ز خود ندارم ، از جنس ِ دلفریبی
دورم ز هر ترنم سرد است بازوانم

گر کدخدای ِ عالم ما را نراند از خود
با نار ِ عشق شاید دیو از تنت برانم

تصویر ِ زندگی را از دیده دور کردی
ای غنچه نا شکفته ای سرخ ِ ناتوانم

لبهای ِ ارغوانت رنگش پریده گفتی
جان می دمم به جانش با قلب ِ ارغوانم

من با شرنگ ِ جانت آماده ِ نبردم
هر جا که هست ویروس من عشق می نشانم .

داریوش لعل ریاحی
1 بهمن 1394
Dlr1266@hotmail.com