تحریم رآیِ ماست


داریوش لعل ریاحی


• این یک تلنگر است
ای رفته در کًما
.از خوابِ تن درآ
هستی نمی رود ، در جسمِ بی رمق ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۲ اسفند ۱٣۹۴ -  ۲۱ فوريه ۲۰۱۶


 
این یک تلنگر است
ای رفته در کًما
.از خوابِ تن درآ
هستی نمی رود ، در جسمِ بی رمق
در قلبِ بی تپش
.در نبضِ واژگون
در عمقِ جانِ تو
بر بسترِ خیال در هایِ بسته اند
.در هر کجایِ شهر
در پشتِ هر دری
.جمعی شکسته اند
بازیچه بودِگان
.گویی به دورِ خویش ، دیوار بسته اند
از بامِ این فریب ، باید که بگذرید
ای خوشه های خشم
.خود را نشان دهید
هستید هستِ هست
بودید بودِ بود
امواجِ زنده اید
.در متنِ هر سرود
آنک به خود بیا
ای دردِآشنا
ای مانده در زمین
.در قلبِ سایه ها
تحریم رآیِ ماست
بالاترین صداست
زیبا ترین نمود
.بر جهل این ثمود

داریوش لعل ریاحی