دوش آویز


مجید نفیسی


• مادرم برای پسرم آزاد
کیفی فرستاده از ایران
با نقشِ گُلبوته ها
و عطرِ ریحان و نان. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ٣۱ ارديبهشت ۱٣۹۵ -  ۲۰ می ۲۰۱۶


 مادرم برای پسرم آزاد
کیفی فرستاده از ایران
با نقشِ گُلبوته ها
و عطرِ ریحان و نان.

در جیب کوچکش
مشتی تخم آفتابگردان می یابم
برگرفته از کشتزاری
که بسوی آفتاب می نگرد
با وزوزِ زرینِ زنبورها
و پسری که پابرهنه
در جوی آب راه می رود
و در ساقِ گندمی می دمد.

آیا آزاد می تواند
صدای آن نی لبک را بشنود؟

تخم ها را در گلدانی می کارم
و در بهارخواب می گذارم.

هشتم اکتبر ۱۹۹۲