در باره "پیروزی" ترامپ - ایرج فرزاد

نظرات دیگران
  
    از : امیر ایرانی

عنوان : اقدامات، گروه هایی
نوشتار جناب آقای ایرج فرزاد ارجمند را اگر در دو بخش بدانیم:
یکی از بخش های آن، به بر کشیده شدن یا برآمدن ترامپیسم اشاره دارد؛(که این بخش پرداختن خاص خود را می طلبد)
اما در بخش دیگر، ایشان با تیز بینی به بازی خوردن یا بازیگری در حد بازیگری دون پایه شدنِ گروه هایی یا افرادی که خود را مبارز می پندارند، پرداخته است. آنهم دون پایه شدن آنها برای دون پایگان منطقه ای.
در این خصوص می توان گفت: اقدامات این گروه ها و یا افراد، که سقوطی در آنان مشاهده می شود، پرسشی را می آفریند:
آیا اقدامات آنان، یک هدف مبارزاتی داراز مدت را پی می گیرد یا خیر در حد مطرح شدن و بقای انگلی است؟
۷۷۱۵۹ - تاریخ انتشار : ۵ آذر ۱٣۹۵