ای خوزستان


داریوش لعل ریاحی


• این ابتدای ِ فریاد نیست
اما شکفتن گلی است که
گلهای ِ دیگری را نیز
به شکفتن وا خواهد داشت ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ٨ اسفند ۱٣۹۵ -  ۲۶ فوريه ۲۰۱۷


 
 

حرفت را بزن

فریادت را سامان بده


اما دریچه های ِ ذهنت را ببند

آنها که


قبل از فهم ِ ، آنچه می گویید

آنچه فریاد ِ ِ اعتراض ِ شماست


بر چسب ِ کجایی ِ طبقات را

بر چیستی ، هستی ِ این امواج الصاق می کنند


هنوز خودشان را هم

قبول ندارند


تنها نمی مانید


خوزستان گرد و غبار ِ نا کارآمدی حکومتگران را

خواهد روبید


این ابتدای ِ فریاد نیست

اما شکفتن گلی است که


گلهای ِ دیگری را نیز

به شکفتن وا خواهد داشت


آغاز گران ِ همتی دوباره اید


دوباره ای ، در راه است


تجربه ای رویین شده

از زخم های سی و هشت سال ستم ِ مضاعف


آزادی را بخوان

آزادی را فریاد کن


دوباره ای در راه است


داریوش لعل ریاحی

دوم اسفند ۱۳۹۵

dlr1266@hotmail.com