آقای نقره کار شانس آوردید!


دکتر سام رضوانی


• آقای نقره کار در مقاله خود از دست داشتن سلطنت طلبان در امور دانشنامه ایرانیکا اظهار نگرانی کرده بودند و این دست داشتن ها و دخالت های سیاسی و حزبی را مغایر یک کار فرهنگی و پژوهشی مستقلانه می دانستند. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ٣ بهمن ۱٣٨۵ -  ۲٣ ژانويه ۲۰۰۷


مدتی قبل مقاله ای پیرامون دانشنامه ایرانیکا درتارنمای وزین و محترم شما خواندم.   نویسنده این مقاله آقای نقره کار بودند که من آثاری از ایشان قبل از این مقاله نیز خوانده بودم. آقای نقره کار در مقاله خود از دست داشتن سلطنت طلبان در امور دانشنامه ایرانیکا اظهار نگرانی کرده بودند واین دست داشتن ها و دخالت ها ی سیاسی و حزبی را مغایر یک کار فرهنگی و پژوهشی مستقلانه می دانستند. با خواندن آن مقاله فکر کردم که این نظریه با توجه به اهمیت دانشنامه می تواند پایه های یک بحث سازنده را بریزد.
آقای دوستخواه پاسخی به مقاله آقای نقره کار دادند . ایشان با عصبانیت حرف های آقای نقره کار را بی ربط اعلام کردند و دفاعی یک جانبه و آمیحته به تعصب از دانشنامه به عمل آوردند. مطلب بعدی هم که دفاع از راه و روش ایرانیکا بود را آقای نوری علا نوشتند, مقاله ای متین و آموزنده . جوابیه آقای نقره کار به این مقاله هم خوب و مفید بود . من امیدوار بودم این دو نویسنده گرامی مباحثه سازنده خود را ادامه بدهند, ولی مباحثه متاسفانه ادامه نیافت.   پس از مدتی آقای خرسندی نیزدر مقاله ای به دفاع ازصحت راهی که دانشنامه می رود, پرداحتند و نظر آقای نقره کار را نادرست اعلام کردند.   بالاخره کسی پیدا شد که نظر آقای نقره کار را تایید کند و او شخصی به نام آقای دکتر علی مهر آسا,   استاندار سابق کردستان, بود. در پاسخ به آقای مهر آسا   آقای پورداد مطلبی در دفاع از دانشنامه نوشتند که هم مقاله آقای نقره کار و هم مقاله آقای مهر آسا را بدون اهمیت و ارزش خواندند. آقای نقره کار نیز جوابیه کوتاهی به مقاله آقای پورداد نوشتند.
  درارتباط با همین مباحث شب گدشته در تارنمای محترم شما شعری از آقای خرسندی خواندم که من را   بسیار متاسف و متاثر کرد,   شعری سروده شده و نوشته شده بدون آنکه به آنچه در آن گفته   شده فکر شود. ایشان در این شعر   آقای نقره کار را, که ظاهرا دوست خود می دانند تهدید به سکوت   کردند و در آخرین مصرع آن به آقای نقره کار می گوید اگر من را بیش از این تحریک کنی - که منطور ایشان این است که اگر باز پیرامون دانشنامه ایرانیکا بنویسی-   با من طرف هستی و هر چه دیدی از چشم خودت دیدی.این عکس العمل تاسف آور , سانسور کننده و تهدید آمیز, عکس العملی بسیار مخرب و ناامید کننده   است که شایسته یک شاعر و طنز نویسی که خود را آزاده و مخالف سانسور می داند, نیست.   من طرفدار آقای نقره کار نیستم و با ایشان نیز هم نظر نیستم . قصد اهانت به آقای خرسندی را هم ندارم   اما   صادقانه بگویم وقتی شعر آقای خرسندی را خواندم   همراه با تاسف گفتم این آقای نقره کار شانس آورد ه است که به جای قلم اسلحه دست آقای خرسندی نیست.
  به عنوان یک خواننده   بیطرف   ضمن انتقاد به نحوه ی برخورد آقای خرسندی , انتظار دارم این بحث   به دور از تعصب, تهدید و پرخاشگری   پیش برود   تا مسایل عنوان گردیده روشن و حل شوند.
 
دکتر سام رضوانی
برلن- آلمان