نه به انتخابات


داریوش لعل ریاحی


• اینک که مرگ دارد سودای ِ انتخابات
قربانیش شمایید، فردای ِ انتخابات

روحانی و رییسی فرزندِ یک جنینند
مجنون ِ رو به موتی، بابای ِ انتخابات ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۶ ارديبهشت ۱٣۹۶ -  ۲۶ آوريل ۲۰۱۷

اینک که مرگ دارد سودای ِ انتخابات

قربانیش شمایید ، فردای ِ انتخابات


روحانی و رییسی فرزندِ یک جنینند

مجنون ِ رو به موتی ، بابای ِ انتخابات


جلاد و دزد و شیاد تن پوش ِ بره بر تن

هستند دسته جمعی ، مامای ِ انتخابات


اجرای این نمایش بی رأی توست مشکل

بشکن تو بی حضورت ، آرای ِ انتخابات


این وعده ها دروغ است بر جاست این تباهی

بعد از فضای ِ باز ِ ، اجرای ِ انتخابات


تا این ستیزه باقی تا این فریب بر پاست

بر عزم ِ خود بمانید ، تا پای ِ انتخابات


ای نو جوان ِ خوش دل ای نسل ِ تازه بر پا

هًشدار تا نگردی ، کالای ِ انتخابات


چپ های زنده مانده از قتل ِ عام ِ یاران

فردا که می نویسید ، انشای ِ انتخابات


این را کنید افزون بر نا نوشته هاتان

تحریم رأی ِملیست ، در نای ِ انتخابات


داریوش لعل ریاحی

شنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۶

dlr1266@hotmail.com