باران


مجید نفیسی


• باران تقه می‌زند
با سرانگشتهای ریزَش
بر بام خانه‌ها
و جام پنجره‌ها. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۲۵ ارديبهشت ۱٣۹۶ -  ۱۵ می ۲۰۱۷باران تقه می‌زند
با سرانگشتهای ریزَش
بر بام خانه‌ها
و جام پنجره‌ها.

کودکان ورجه‌کنان می‌دوند
دستهایشان را از دو سو گشوده‌اند
دهانهایشان را به سوی آسمان باز‌کرده‌اند
و می‌خوانند: "باران! باران!"

عاشقان دست یکدیگر را گرفته‌اند
و به صدای باران گوش می‌دهند
که از درون ناودانهای کهنه
آرام و یکنواخت می‌گرید.

کاجها بی‌اعتنا ایستاده‌اند
با تاجهای سبزشان زیر باران
به زمین می‌اندیشند
که از آن آمده‌اند
و به آن باز‌می‌گردند.

       اول اکتبر ۲۰۰۶