انتخابات در فرمانفرمایی ی آخوندی


اسماعیل خویی


• نگاه کن
که گرگ و کرکس و کفتار،
به گردِ لاشه ی آهوی تازه کشته شده،
چنان به جانِ هم افتاده اند،
که آشکار است،
برای بیشترین سهم را به دست آوردن،
برای کشتنِ یکدیگر نیز آماده اند! ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۲۵ ارديبهشت ۱٣۹۶ -  ۱۵ می ۲۰۱۷نگاه کن
که گرگ و کرکس و کفتار،
به گردِ لاشه ی آهوی تازه کشته شده،
چنان به جانِ هم افتاده اند،
که آشکار است،
برای بیشترین سهم را به دست آوردن،
برای کشتنِ یکدیگر نیز آماده اند!

در این میان،
شکارهای زنده ی جنگل را می بینی؟
نگاه کن
که با چه مایه ای از دلشوره و امید
و با هراس ولی از نزدیک،
                        در صحنه ی جدال می نگرند؟!
و با چه مایه ای از شور و شیفتگی
برای دیدنِ پایانِ کار منتظرند؟!

چنان که گویی فرقی خواهد کرد
کزین گروهکِ درّندگان
کدام یک،
و با چه ترفند،
          یا با کدام شگرد،
رسد به پیروزی
در این نبرد؟!

۲٣ اردیبهشت،
بیدرکجای لندن