ما می شکنیم حصر را ، روحانی


داریوش لعل ریاحی


• از این در ِ بسته رو نمی گردانی
شاید تو فقط حریف ِ این میدانی

امروز اگر صدای ِ ملت نشوی
خود نیز شماره ای در این زندانی ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۱۱ مرداد ۱٣۹۶ -  ۲ اوت ۲۰۱۷


از این در ِ بسته رو نمی گردانی

شاید تو فقط حریف ِ این میدانی


امروز اگر صدای ِ ملت نشوی

خود نیز شماره ای در این زندانی


فریاد زدی که راه ِ ما آزادیست

خواهان ِ دوباره بودن ِ ایرانی


کابینه ِ بی یال و سر و اِشکم و دًم

پایان ندهد به دزدی و ویرانی


یا رومی روم باش یا زنگی زنگ

تمکین نکن از اوامر ِ پنهانی


با وعده ِ زندگی اگر آمده ای ؟

رنگین بکن این فضا که گل رویانی


با کارگری که مزد ِ کارش ندهند

هرگز نشود حکومتی انسانی


از وعده ِ رفع حصر چون می گذری

پیداست که دل به کس ، نمی سوزانی


گر در به همان روال ِ سابق چرخد

تردید نکن که جمله ، می شورانی


فریاد بر آید از در و کوچه و شهر

ما می شکنیم حصر را ، روحانی


داریوش لعل ریاحی

پنجشنبه ۵ امرداد ۱۳۹۶

dlr1266@hotmail.com