ترانه آزادی


جهان آزاد


• و آن سفر
زیبا ترین بود
و نیز دشوار ترین
از کوهسار می آمد
یا از دریا نمیدانم
پیشارویش
موجاموج صخره بود ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۲۴ مرداد ۱٣۹۶ -  ۱۵ اوت ۲۰۱۷


برای استاد ناصر کاخساز

و آن سفر
زیبا ترین بود
و نیز دشوار ترین
از کوهسار می آمد
یا از دریا نمیدانم
پیشارویش
موجاموج صخره بود
پساپشت نیز
سایه ی سرد خارستان
آخرین منزلگاه
آسمانی بود

باعطر نفسهای پرندگان
و ستاره ای
که لبخند می آموخت

گیاه بوی عشق میداد
و افتاب
از گرمای نان تازه
داغتر نبود
ماه،
در خوشه های نارس انگور
مستی می ریخت
ترانه خوانان می آمد
در سکوت
وجهان در نگاهش می تپید
زیبا
اما دشوار.
*
آخرین منزلگاه
صخره ای سرخ بود
از پرنیان
*
اکنون ما دوسوی آن صخره
ایستاده ایم
سکوت پیراهن ماست
لبخند می زنی که: می آید
من تورا باور دارم

نهم آگست ٢٠١٧