فصلِ مشترکِ مبارزه ی طبقاتیِ کارگران! - محمد قراگوزلو

نظرات دیگران
  
    از : امیر ایرانی

عنوان : تقاضای مسدود کردن قسمت نظر دهی متاسفانه دارد باب می شود
یکی از نظراتی که پای این نوشتارمی توان داد اینست:
چرا مثل گذشته در پای نوشتار نوشته نشده است؛
بخش نظر دهی به درخواست نویسنده مسدود است؟!
٨۱۰۶۹ - تاریخ انتشار : ۱۷ شهريور ۱٣۹۶