برلین - شب بزرگداشت یادمان جانباختگان دهه ۶۰


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۱٨ شهريور ۱٣۹۶ -  ۹ سپتامبر ۲۰۱۷


شب بزرگداشت
یادمان جانباختگان دهه ٦٠

۲۵ سال پس از ترور میکونوس
سپتامبر ١٩٩٢

٢٩ سال پس از قتل عام زندانیان سیاسی ایران- تابستان ١٣٦٧

برنامه:
افتتاحیه
- برونو یوست (دادستان بازنشسته فدرال)
جنبه های حقوقی دادرسی میکونوس

- شورا مکارمی (مردم شناس، بازمانده جانباختگان دهه ٦٠)
خشونت های بنیادی و سیاست های انکار در ایران امروز

- موزیک: سپیده صفی آریان (نوازنده تار)

زمان: شنبه ١٦ سپتامبر٢٠١٧،ساعت ١٩
مکان: کارگاه فرهنگ ها:


Werkstatt der Kulturen                     
Wissmannstr.٣۲
(U-Bahnhof Hermannplatz)


برگزارکنندگان: کانون پناهندگان سیاسی ایران- برلین
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین