دستاوردهای انقلاب اکتبر قابل انکار نیست - محمد قراگوزلو

نظرات دیگران
  
    از : باران اذرمینا

عنوان : دستاوردها
بر وستاوردهای انقلاب اکتبر باید این ها را هم افزود:
ـ برچیدگی همه ازادی های فردی و اجتماعی
ـ برچیدگی مجلس موسسان با زور
ـ سانسور مطبوعاتی و بستن همه ی مطبوعات غیر بلشویکی وغیر دولتی
ـ ممنوعیت فعالیت همه ی حزب های سیاسی
ـ سرکوب خونین ملوانان کرونشتاد که شعارشان «شوراها آری بلشویک ها نه »بود
ـ سرکوب و کشتار انارشیست ها به ویژه در اوکرائین
ـ میان تهی کردن شوراها و برقراری دیکتاتوری تک حزبی
ـ احیای نظام نیمه بردگی در اردوگاه های کار اجباری
ـ اختناق فرهنگی زیر شعار رئالیسم سوسیالیستی
ـ نابودی میلیون ها انسان در اردوگاه ها
ـ پاکسازی های درون و بیرون حزبی و اعدام های بی شمار
ـ برپایی سیستم پلیسی و تو تالیتاریسم
ـ سازش با هیتلر و طرح تقسیم اروپا
ـ سرنگونی جمهوری های نو پای قفقاز
و...............
در پایان یاد اوری کنم که چین کمونیست ده سال پیش ار فروریزش اردوگاه سوسیالیستی در اروپا، راه گذر به اقتصاد سرمایه داری را پیش گرفت و نئو لیبرالیسم ریگان وتاچر نیز در اوائل سالهای ۸۰ میلادی و پیش از فرو ریزش اردوگاه براه افتاد وبنا بر این ربطی به فروپاشی شوروی ندارد
ـ
ـ
ـ
٨۱۷۱۵ - تاریخ انتشار : ۱ آبان ۱٣۹۶