بدرود رفیق خولیو - باقر مرتضوی

نظرات دیگران
  
    از : فواد روستائی

عنوان : تشکر و تصحیح
گردانندگان محترم اخبار روز سلام
ضمن تشکر و سپاسگزاری ار اقدام شما مبنی بر انتشار نظر من، به آگاهی تان می رسانم که "شمل" اشتباه تایپی است ودرست آن "شما" ست. از آقای مرتضوی هم به خاطر این اشتباه تایپی در جمله ی خطاب به ایشان پوزش می طلبم اما انتقادم کماکان به قوّت خود باقی ست.
٨۲۲۵۵ - تاریخ انتشار : ۱۲ آذر ۱٣۹۶       

    از : فواد روستائی

عنوان : خلیج فارس
آقای باقر مرتضوی شمل چرا "خلیج فارس" را "خلیج" می نویسید؟ تا کنون به خلیج، رودخانه، دریا یا کوهی برخورده اید که بدون نام باشد؟ گردانندگان اخبار روز چرا بی توجه اند؟
٨۲۲۴۲ - تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱٣۹۶