زادروز


بهمن پارسا


• " بیا شعمارو فوت کن*"
ومن امّا،
این شمع ها را فوت نخواهم کرد!
در روشنای همین شمع هاست که
جاده های دیروزم پیداست ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۲۲ بهمن ۱٣۹۶ -  ۱۱ فوريه ۲۰۱٨


 " بیا شعمارو فوت کن*"
ومن امّا،
این شمع ها را فوت نخواهم کرد!
در روشنای همین شمع هاست که
جاده های دیروزم پیداست
در پرتو همین شمع هاست که
راهی فردایی دیگرم
در نور کمابیش بسنده ی این شمع هاست که
راه های رفته را بر پیشانی
کناره های گوشها
دوردهان و لبها
وآنجاکه پرّه های بینی به گونه چسبیده اند
میتوانم دید.
این شمع ها و نور این شمع ها نباشند
من کجا میتوانستم دید
بالا تر از سیاهی رنگی هست!
آری هست،
و من در زیر نور همین شمع ها دیدم که
خاکستری ِ مایل به سفید بر تر از سیاهی است.
ودیگر از آنهمه سیاهی ِ شبق گون، خبری نیست.
من در پرتو نور دلپذیر این شمع ها ست که
می توانم تمامی آنچه ها و آنکه ها را
که دوست میدارم ،همواره دیدن.
نه ،نه ، من این شمع ها را فوت نخواهم کرد
کار من نیست
نه کار من نیست.
چرا که شمع اوّلین من نیفروخته ام
و میدانم شمع آخرین را نیز من فوت نخواهم کرد.
تصادفی، شمع نخست را افروخته
و تصادفی دیگر آخرین شمع را "فوت" خواهد کرد.
همه شمع هایم را.
من این شمع ها را فوت نمیکنم
یک یک آنها -بعد از حادثه ی نخستین-
جانه مایه ی من ِ بی سرمایه اند
بی که سودی از این "جانمایه گذاری" محصول آمده باشد.
نه نازنین، نه عزیز ، نگو که :
"بیا شعماروفوت کن ،که صدسال زنده باشی"
نه شمع ها را فوت میکنم
ونه ابدا میخواهم که صد سال زنده باشم،
تا همینجا نیز
"هرچه خوردند همان مارا بس**"
----------------------------------------------------------------
*در آن ترانه ی مشهور اینطور بگوش میرسد که "بیا شعمارو"
** عهد کردم ندهم نسیه بکس/هرچه خوردند همان مارابس ، بیتی عوامانه که نمیدانم از کیست.