سرمایه داری دولتی شوروی! - محمد قراگوزلو

نظرات دیگران
  
    از : ا. م. شیری

عنوان : حکم تاریخ
معلوم است چرا آقای قراگوزولو دست از سر اتحاد شوروی که قریب سی سال پیش به تاریخ پیوست، برنمی دارد.
ایشان مثل همه تئوریسین بورژوازی تمام هم و و غم خود را برای تبلیغ این فکر صرف می کنند که مبادا کسی به فکر سوسیالیسم بیافتد و هوای ساختن جامعه سوسیالیستی بسرش بزند.
اما، او از ماتریالیسم تاریخی سر درنمی آورد و نمی داند که نه تنها تاریخ پایان نیافته، بلکه، محکمه تاریخ حکم خود را در همین سی سال گذشته صادر کرده است.
٨٣۴۷۵ - تاریخ انتشار : ۲۶ بهمن ۱٣۹۶