عفرین نماد بربریسم دوران پسافروپاشیِ دیوار! - محمد قراگوزلو

نظرات دیگران
  
    از : کیا

عنوان : حرف ندارد!
سال نو مبارک.
٨۴۰۷۷ - تاریخ انتشار : ۲۹ اسفند ۱٣۹۶