کازرون


داریوش لعل ریاحی


• تا نشود تخت ِستم واژگون
پًر ز نهیب است دل ِ کازرون

دشمن این شهر به مرکز دراست
آن که روان کرد دراین شهر خون ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ٣ خرداد ۱٣۹۷ -  ۲۴ می ۲۰۱٨


 تا نشود تخت ِستم واژگون

پًر ز نهیب است دل ِ کازرون


دشمن این شهر به مرکز دراست

آن که روان کرد دراین شهر خون


حا صل ِ بیداد ببینید ، چند

موج ِ زمان گشت در این ، آزمونقدرت ِ همبستگی مرد و زن

چهره برون کرد ز لاکش ، برونحاصل ِ بیداریت از پل گذشت

شهر به پا گشت و تو هستی ، کنوندشمنت اینجاست به خاک ِ وطن

شیخ ِ چپاول گر و دزد ِ ، درونهر چه در این بوم و بر از عشق بود

جمله دریدند و نگفتند ، چونداریوش لعل ریاحی

سی ام اردیبهشت ۱۳۹۷

dlr1266@hotmail.com