اتحاد فدائیان خلق: برای لغو حکم اعدام مبارزه کنیم


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۱٨ تير ۱٣۹۷ -  ۹ ژوئيه ۲۰۱٨


ماشین اعدام جمهوری اسلامی همچنان فعال است و بیوفقه در خدمت ایجاد رعب و وحشت و سرکوب مردم قرار دارد.
بر اساس اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران، هشت نفر به جرم همکاری با داعش در حمله به مجلس و مقبره خمینی بامداد شنبه شانزدهم تیرماه اعدام شدند.

بحران فزاینده اقتصادی، افزایش سرسام آور گرانی، ورشکستگی پیدرپی بنگاههای اقتصادی و افزایش بیکاری، فقدان چشم انداز روشن برای خروج جامعه از وضعیت فعلی همراه با فساد و ارتشاء گسترده در دستگاه حکومت اسلامی، روزبروز عرصه زندگی را بر مردم تنگ کرده و بر دامنه اعتراضات و اعتصابات در سراسر ایران افزوده است.

در چنین زمینهای است که حکومت اسلامی با اعدامهای فردی و دسته جمعی در صدد ایجاد فضای رُعب و وحشت است و قصد دارد با تکیه به این حربه جامعه ملتهب و بجان آمده را بترساند و در وحشتی دائمی نگهدارد .
حکومتی که از آغاز برپائی‌اش در بیدادگاه‌های پنج دقیقه‌ای جان هزاران انسان را گرفته است برای خاموش کردن شعله‌های خشم توده‌های گرسنه و تهیدست جان به لب رسیده ،ضمن توسل به نیرنگ و خُدعه ، همچنان میدان‌های تیرباران و تیرک های اعدام را پُر رونق نگه داشته است.

جدا از ماهیت افراد اعدام شده و اینکه چه اعمال مجرمانهای مرتکب شدهاند، ما احکام ضد بشری دستگاه قضائی اسلامی و اعدام‌های فله‌ای را محکوم میکنیم و از همه جریانات سیاسی، آزادیخواهان و بشردوستان و فعالین حقوق بشر می‌خواهیم که برای لغو حکم اعدام در ایران و خارج کردن این حربه مرگبار از دستان این رژیم قرون وسطائی مبارزه خود را دو چندان کنند.

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران
شنبه ۱۶ تیر ۱٣۹۷ - ۷ ژوئیه ۲۰۱٨