بحث سیاسی در اتاق پالتاکی گفتگوی سیاسی - اخبار روز

نظرات دیگران
  
    از : کیا

عنوان : با آرزوی موفقیت
جبهه متحد خلق علیه حاکمیت ولایی، ،که اکنون به بسیج اوباشان برای سرکوب داخلی و آوردن بخشی و یا تمام نیرو های گشتار جمعی از سوریه وعراق به داخل است و مانور اقتدار با کنفرانس صلح سوریه در تهران ،باید همه گیر باشد و حتی آمادگی دفاع از مردم را در خود داشته باشد.
٨۵۶۰٨ - تاریخ انتشار : ۲٣ تير ۱٣۹۷