شیرِ چفیه به سر


اسد رخساریان


• چفیه بر سر بسته شیرِ بادیه
می نماید که پُر از خوشحالیه

بنگ و تریاکی زده با یادِ حق
چون در این بازار هم دلّالیه ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۱٨ مرداد ۱٣۹۷ -  ۹ اوت ۲۰۱٨


 چفیه بر سر بسته شیرِ بادیه
می نماید که پُر از خوشحالیه

بنگ و تریاکی زده با یادِ حق
چون در این بازار هم دلّالیه

هم خدا و هم پیمبر هم امام
نزدِ او اسباب هر جنجالیه

طبل جنگ و قتل و کشتار و قیام
هی بکوبد که عجب طبّالیه

کس ندارد طاقتِ استادگی
در مصافش که بابا دجّالیه

دیم دارام و دیم دارام و دیم دارام
خانه می لرزاند این احوالیه

می کشد شمشیر و گردن می زند
گوییا گردن سیِ آشغالیه

کاسه کاسه خونِ مردم می خورد
بشنوید هل من مزیدش* عالیه!

مسندِ جمهوری اش چون آرزوست
در گمانش کعبه ی آمالیه

خورده سیلی های "عزراییل" را
هارت و پورتش توپ و تانکِ خالیه
......
از خوشی مُردم من ای ایرانِ من
ای بهینِ آرزوهایم رهاییِ وطن!

* بیشتر خواستن، افزون طلبی
"عزراییل" بر وزنِ اسراییل

مرداد ۱٣۹۷