برای رامین حسین پناهی


داریوش لعل ریاحی


• و آن وقتی که در چنگ ِ هیاهو
اشگ هایت ، می شود پنهان
و لب های ِ شکایت را
برای ناسزا ها
گفتن از فردای ِ بی تقصیر
می دوزی ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۱۱ شهريور ۱٣۹۷ -  ۲ سپتامبر ۲۰۱٨


 
تو را بر پای می دارم

که برگی از نبودن را در این دفتر ، بیافزایم


شعاری بر لبم جاریست

اما

در ندامتگاه ِ بیداری


و آن وقتی که در چنگ ِ هیاهو

اشگ هایت ، می شود پنهان

و لب های ِ شکایت را

برای ناسزا ها

گفتن از فردای ِ بی تقصیر

می دوزی


به آن اندازه صبری بایدم

اینجا

که خشم ِ خفته ِ ملت


دمار از روزگار ِ سخت ِ استبداد

بر دارد


داریوش لعل ریاحی

هفتم شهریور ۱۳۹۷

dlr1266@hotmail.com