سوالاتی جدی - ایرج فرزاد

نظرات دیگران
  
    از : رحمان دادفر

عنوان : نظر
جناب ایرج فرزاد شما انگار خودتان و جنبش چپ و کمونیستی بخصوص طیف حکمتیستها را خیلی جدی گرفتید در کوردستان ،،
کوردستان یک مسئله دارد و آن حل مسئلهی ملی شما با ۱۰۰۰ القاب و تهمت افترا ، و ریز کردن کلمات ناسیونالیزم و قوم پرست و ارتجاع و باند سیاهی نمیتوانید صورت مسئلهی جنبش رهائی بخش ملت کورد را در کوردستان پاک کنید ،
مطمئن باشید اگر ابرا هیم علیزادهات و کل دستکها و شعب گوناگون چپ بدون احزاب کورد و مرکز همکاری کوردستان فراخوان میدادند نمیتوانستند ۱۰ نفر را در کوردستان بسیج کنند قربان چشمها را جوری دیگری باید شست کومهلهی کمونیست سالهای ۵۸ و ۶۰ ، ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ تاریخ مصرفش مدتها ست گذشته
حالا هیچ کسی شما و ساعد وطن دوست و یدی بیگلری و ووو را در سندج به یاد ندارد امروزه مبارزه در کردستان بر شانههای طیف وسیعی از ملی گرایان کورد از ماکو تا ایلام استوار است این همه شیر و روباه شما مدتهاست تاریخ مصرفش گذشته شما اگر کمونیست هستید و حزب کمونیستی دارید میخواهید در کوردستان فعال باشید باید با اجازهی ملیگراهای کورد باشد قربان این دوره
٨۶۵۹۹ - تاریخ انتشار : ۲ مهر ۱٣۹۷