چهار شعر کوتاه آلمانی از:
هانس کورت فلَمینگ


بهرام غفاری


• بر سنگ قبرم بنویسید:
"زندگی کرد او فقط،
زمانی را
که برای خود گذراند". ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۵ مهر ۱٣۹۷ -  ۲۷ سپتامبر ۲۰۱٨


 
قورت دهنده یِ بینوا


در برابر یک دستمزدِ ناچیز
قورت میدهد او
آتشِ خود را به پائین.

در درونش
آتش
میسوزاند دلش را
با دردی بزرگ.

تف میکند به بیرون
و دنیا را می نشاند در آتش.

12.02.79


یادداشتی بروی درِ خانه ام


من در حالِ جستجوی خود هستم.
به همین علت
موقتا قابلِ دسترس نخواهم بود
تا آن موقع
هر آنچه که مثل من دیده شود
آن من نبوده
تنها بسته ای است شبیه من.

24.02.79


پیشنهادی بر سنگ قبرمبر سنگ قبرم بنویسید:
"زندگی کرد او فقط،
زمانی را
که برای خود گذراند".

20.05.79
بخاطرِ امنیتِ ما
می گذرند از وسطِ پارک
پلیس ها
با مسلسل ها و سگ هایشان.
و ما
درمی یابیم خود را
در نگرانی.

09.10.79