ارزیابی بحران اجتماعیٕ سیاسی و اقتصادی و راه برون رفت از آن


• رئوف کعبی فعال سیاسی؛ رضا علوی نویسنده و تحلیلگر سیاسی؛ مهدی فتاپور تحلیلگر سیاسی - یکشنبه ۳۰ سپتامبر؛ ساعت۲ بعدازظهر به وقت شرق امریکا- ۸شب اروپا- ۱۰۳۰به وقت ایران ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۶ مهر ۱٣۹۷ -  ۲٨ سپتامبر ۲۰۱٨


بحث سیاسی دراتاق پالتاکی گفتکوی سیاسی

موضوع سخنرانی:
ارزیابی از بحران اجتماعیٕ سیاسی و اقتصادی- راه حل برون رفت از بحران

سخنرانان:
۱-رئوف کعبی- فعال سیاسی
۲-رضا علوی-نویسنده و تحلیل گر سیاسی
۳-مهدی فتاپور- تحلیل گر سیاسی

تاریخ جلسه:
یکشنبه ۳۰ سپتامبر؛ ساعت۲ بعدازظهر به وقت شرق امریکا- ۸شب به وقت اروپا- ۱۰۳۰شب به وقت ایران.

ادرس اتاق
social issues&politics
human rights
goftegoyesyasi

برگزارکننده: داریوش پارسا