سرمایه داری دولتی شوروی! - محمد قراگوزلو

نظرات دیگران
  
    از : تا ابد سوگوار شوروی

عنوان : هرگز توده ای، هرگز اکثریتی, عطتهتا ابد اما سوگوار شوروی
حتی امپریالیسم و کلان سرمایداری هم دیگر شوروی را به یاد ندارند، این استاد ارجمند اما بر جسد تنها کلان یاور ملتهای سرکوب شده ی جهان قرن بیستم هنوز شلاق می زند. گرامی باد یاد عزیز شوروی! ننگ و نفرین تاریخ بر گورباچف، شواردناتزه و یلسین.
٨۶۹۰۵ - تاریخ انتشار : ۲٨ مهر ۱٣۹۷       

    از : م حسین

عنوان : این بحث ها اشتباه است
مشکل اتحاد شوروی رشد سرمایه داری پنهان نبود، بلکه زیادی کارگری بشدن بود. روسیه وقتی سرمایه داری شد که تمام قوانین مدافع کارگران تغییر کرد. اگر زودتر شده بود، این قوانین زودتر تغییر می کرد. تجربه چین نشان داد که این قوانین مقدس نبودند و هر وقت می شد آن ها را تغییر داد. چرا تغییر نکرده بودند. این چه طبقهد سرمایه دار جدیدی ست که می ترسد قوانین را عوض کند. از که می ترسد؟ اگر طبقه کارگر فعالی وجود نداشت. مجلس از آن ها خالی شده بود. حکومت از آن ها خالی شده بود، چرا هیچ قانون اساسا تغییر نمی کرد؟ آمار بدهید شغل نمایندگان مجلس ها، شوراها، و ارگان های انتخاباتی چه بوده؟ چند درصد غیر کارگری و دهقانی بود؟ نمی شود این حرف ها را همینطور انشایی ادعا کرد یا چون مندل مثلا گفته باید پذیرفت. خیر...
این شویه های تحلیل سوسیالیسم منسوخ است. مطالعات نو با آمار و اطلاعات آرشیوی جدید لازم است.
به نظر من اتحا شوروی تا لحظهٔ سقوط کارگری بود و زیادی هم کارگری بود و کارگران اتفاقا اجازهد رشد به نیروی کار فکری ندادند و جلوی اتوماسیون را گرفتند و در خیلی از موارد عدالت را با مساوات اشتباه گرفتند و تا آخرین روز حقوق خود را در حد برترین متخصصین نگه داشتند و این جلوی انتقال از کار یدی به کار فکری را تا حد زیادی گرفت.
٨۶٨۷٨ - تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۱٣۹۷