مرثیه


ژیلا مساعد


• حوری، شیر و عسل را
در کنار دارید
و قول اش را در ازای جان و شرف
به انسان های ساده و بی گناه می دهید

تف بر شما که کول بَر می کشید ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۴ آبان ۱٣۹۷ -  ۲۶ اکتبر ۲۰۱٨


 

درد دارد

درد دارد

ای داد

بی داد

چرا می کشید

چرا می زنید

جهان جهنم شده

تا شما بهشت بفروشید


تازیانه زن

تربیت می کنید

دارزن

شکنجه گر ، دزد

اموزش می دهیدحوری , شیر و عسل را

در کنار دارید

و قول اش را در ازای جان و شرف

به انسان های ساده و بی گناه می دهید


تف بر شما که کول بَر می کشید


شغل شما چیست؟

دروغ پردازی

خرافه می پراکنید

بدون سند

بدون ریشه و معنا

فقط برای ایجاد ترس

وگرنه خود پیام بر هم اگر بود اینک

شما را چون زباله دور می انداخت

وعمامه از سرتان بر می داشت.