سرمایه داری دولتی شوروی! - محمد قراگوزلو

نظرات دیگران
  
    از : حسن نکونام

عنوان : پیام به آقای قراگوزلو
با درود! سپاس از کنکاش فکری و نظری شما. از آنجا که در این ستون نمی توان طولانی نوشت، مطلبی را به نشانی شما فرستادم، اما برگشت داده شد. نمی دانم اشکال از ایمیل من است، یا دریافت در ایمیل شما. سعی می کنم، در صورتی که نوشته من بشما نرسیده باشد، اشکال را پیدا و رفع کنم، و دوباره مطلب را برایتان بفرستم.
تندرست و شاد باشید.
٨۷۰۰۰ - تاریخ انتشار : ٨ آبان ۱٣۹۷       

    از : دیلمان

عنوان : مشکل چیست
مشکل ات شوروی در سیستم اولیه تفکر بلشویکی یعنی سرهم بندی امپریالیسم بمثابه اخرین مرحله سرمایه داری و توهم رشد سرمایه داری روسیه دراستانه امپریالیسم بمنظور اجازه فتوی انقلاب سوسیالیستی در کشوری که هنوز یکی از صد ها مرحله تکامل سرمایه داری را نپیموده بود که حاصل ان شکوه از حمایت نکردن پرولتاریا المان و بدنبال بهانه گشتن شد گویی سرمایه داری المان هم دیگربمرحله انگلی وتوقف رشد رسیده وچاره ای جز انقلاب نداردبنظرم ریشه همه این مشکل در اندیشه بلشویسم که همان باعث انشعاب در حزب سوسیا ل دموکراسی روسیه شد یعنی اراده گرایی در تحقق سوسیالیسم که حتی مارکس را هم در حادثه کمون پاریس باشتباه انداخت که نه هر نضاد طبقاتی و هر مبارزه طبقاتی بمفهوم شروع و یا امادگی برای انقلاب نیست جالب اینکه دنباله روان داخلی همین تز یعنی اقای تقوایی و حزب کمونیست کارگری وقوع انقلاب سوسیالیستی را همین حالا وامروز امکان پذیر در ایران میدانندبهر حال هم انچه در شوروی گذشت بمعنای بنای ساختاری برپایه ای سست بوده که سرانجام فروریخت وسرمایه علیرغم همه نوسانات و جنگها وخون ریزی ها وتلف کردن بسیاری از منابع مادی وانسانی هنوز در مرحله شکوفایی است وتنها میتوان باافسار سوسیال دموکراسی بان لگام زد
٨۶۹۶٣ - تاریخ انتشار : ۵ آبان ۱٣۹۷