بازتولید فساد و خودکامگی در ایران معاصر - اخبار روز

نظرات دیگران
  
    از : فرهاد عاصمی

عنوان : پیشنهاد برای اقتصاد سیاسی چیست؟
مقاله با پشتکار ساختار و مضمون کتاب مورد نقد خود را برمی شمرد. طبق آن، نویسنده ی کتاب آقای احمد سیف، گذشته را کم و بیش همه جانبه توصیف می کند، تحلیل شرایط کنونی را نیز از دید خود مطرح می سازد. نسبت به گذشته و حال نیز انتقاداتی داراست که در آن نکته های شایان توجهی وجود دارد.
کمبود کتاب اما خالی بودن از پیشنهادی سازنده است برای اقتصاد سیاسی برای آینده ایران که باید نیروهای ترقی خواه و میهن دوست آن را برپا دارند، تا به این روند صدها ساله ی عقب افتادگی ایران پایان دهند. انتقادهای سیف که به اقتصاد سیاسی و برنامه ی اقتصادی دولت روحانی محدود می گردد، اقتصاد سیاسی نوینی ارایه نمی کند. چنین کمبود به معنای برداشتن گامی تعمیراتی نسبت به وضع حاکم است. مضمون این گام های تعمیراتی از طریق شیوه ی "مهندسی اجتماعی"، کوشش را به سطح گامی پوزیتویستی و در تایید شرایط حاکم نزول می دهد. این در حالی است که گذار انقلابی از شرایط حاکم ضروری است. باید طرحی نو درانداخت.
به نظر حزب توده ایران چنین اقتصاد سیاسی، تنها اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک است. این اقتصاد سیاسی باید به دو نیاز تاریخی مردم میهن ما تحقق بخشد. باید شرایط اقتصادی را بر پایه ی تامین نیازهای تاریخی مردم میهن ما قرار دهد.
از این رو باید سرشتی دمکراتیک داشته باشد. باید شرایط تامین کنترل مردم و سازمان های صنفی سیاسی آن ها را بر اقتصاد کشور ایجاد سازد. به این منظور باید با تعیین نیازهای اولیه جامعه و توده های مردم، شرایط تحقق بخشیدن به نیاز ها را ایجاد سازد که کتاب تحقق آن را در کوبای سوسیالیستی برمی شمرد.
این اقتصاد سیاسی باید همچنین دارای سرشتی ملی باشد. به این منظور باید برنامه اقتصاد ملی را برپایه ی نیازهای رشد زیربنای اقتصادی و رشد تولید داخلی قرار دهد. جلب سرمایه خارجی همانقدر باید در چارچوب چنین برنامه ی ملی عملی گردد، که باید سهم و نقش بخش خصوصی، تعاونی و عمومی- دمکراتیک را بر پایه منافع ملی تعیین کند.
اقتصاددانان میهن دوست از زمره احمد سیف در برابر وظیفه ای ملی و مردمی قرار دارند، با توانایی های خود کمک کنند که هرچه زودتر طرح چنین برنامه اقتصاد ملی مبتنی بر اقتصاد سیاسی ملی- دمکراتیک پابگیرد و به پرچم مبارزه ی طبقاتی کنونی در ایران برای گذار از دیکتاتوری و نظام اقتصادی وابسته به اقتصاد امپریالیستی بدل گردد. ایران به یک برنامه - ب - نیاز دارد، جایگزین ملی- دمکراتیک برای اقتصادی امپریالیستی- اسلامی.
٨۷۰۰۹ - تاریخ انتشار : ۹ آبان ۱٣۹۷