زمان


مهدی فلاحتی


• عبور می کند این اسب
چنان به سرعتِ باد از برابرِ چشم،
که ش تراشه ی آتش از سُم ها
نمی توانم دید. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۱٣ آبان ۱٣۹۷ -  ۴ نوامبر ۲۰۱٨


 
عبور می کند این اسب
چنان به سرعتِ باد از برابرِ چشم،
که ش تراشه ی آتش از سُم ها
نمی توانم دید.

برای من
که هر دم از آن باغ
می رسد خبر،
زمان
عبورِ شهابسنگ و درختانِ سوخته ست
و قلبِ من که به هر شاخه بر هر درختِ باغ
همواره دوخته ست.

حس می کنم که هر درخت را
تن ام
و ساقه ام
و بُن ام
و فاصله یی نیست میانِ مرگهایم که گریه کنم./

---------------------
۵ آبان ۹۷، واشینگتن