لحظات ابراز وجود - ایرج فرزاد

نظرات دیگران
  
    از : کیا

عنوان : بحث های جدی ای که به آن می باید پرداخت!
نویسنده سوالات فراوان و مفیدی را رها کرده اند که وظیفه نیروهای انقلابی و دمکرات را می طلبد.

چپ راه پر پیچ وخم، ناهموار و سختی را در پیش دارد ، فقط به شعار پرداختن ودر گروه های کوچک با نام های رنگارنگ از کارگران حمایت کردن ،کافی نیست ،چه بسا اشتباه و توهم بیش نیست .
چپ میبایست به جبهه چپ فکر کند و به آنجا در تئوری و عمل رشد یابد واز طرف دیگر برای جبهه ضد دیکتاتوری با نیرو های دیگر زبان مشترکی یابد ..
٨۷٣۴٣ - تاریخ انتشار : ۱ آذر ۱٣۹۷