تهران - فراخوان به تجمع
سالروز جان باختن خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان


• مراسم بزرگداشت جان باختن خسرو گلسرخی و کرامت دانشیان، روز جمعه ۲۶ بهمن، ساعت ۱۰ صبح در قطعه ی ۳۳ بهشت زهرا ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۲۱ بهمن ۱٣۹۷ -  ۱۰ فوريه ۲۰۱۹