آسیبِ بزرگی که به ما شیخ زده ست


اسماعیل خویی


• چون رهبرِ مردمان شده ست این عامی،
نشگفت که علم ودانش است اعدامی:

زودا که، به فرمانِ وی، آرند پدید
فیزیکِ قُمی، هندسه ی اسلامی!* ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۲٣ بهمن ۱٣۹۷ -  ۱۲ فوريه ۲۰۱۹


 
۱
ـ «آنان که به بانگِ چنگ دست افشانند
پیوسته دچارِ دردِ بی درمان اند.
دورت ز خدا کنند،» رهبر فرمود،
«موسیقی و رقص هر دو از شیطان اند»!

۲
ـ :«ای شیخ، که سَرورِ سرانی به جهان!
ای رهبرِ اُمّت ز کِهان تا به مِهان!
ز آزادی و دانش است بدبختی ی غرب:
از این دو نمادِ شر تو ما را برهان!

۳
ای شیخِ رهاینده ز خود کامی مان!
ای در دو جهان مایه ی خوش نامی مان!
دیگر ز حقوق ِ بشری دم نزنیم:
ما را ز تو بس حقوقِ اسلامی مان!»*

۴
اینها شنوی ز رهگذاران در کوی،
امّا نه به خانه، یا که پنهان از اوی.
آسیبِ بزرگی که به ما شیخ زده ست
این است کز او شدیم ناچار دوروی**.

۵
چون رهبرِ مردمان شده ست این عامی،
نشگفت که علم ودانش است اعدامی:
زودا که، به فرمانِ وی، آرند پدید
فیزیکِ قُمی، هندسه ی اسلامی!*

۶
دیگر نکند شیخِ دغل راه اش را:
می باید از او گرفت بُنگاه اش را.
از او شده بُنگاهِ دغا هر مسجد:
دارد ز دغا مقام اش وجاه اش را.

۷
گشته ست سراسر همه ایران مسجد:
حالی ست نمادی از انیران مسجد.
دیگر چه نیازی به دبستان سازی،
در کشور اگر شود دبستان مسجد؟

۸
بر جهلِ عوام، علم پیروز شود،
هر روز، برای همه، نوروز شود،
هر مسجد اگر شود دبستان ودر آن
هرطالبِ فقه، دانش آموز شود.

۹
این شیخ طبیعتِ گدایان دارد:
و آن را نه نهان، بل،که نمایان دارد.
روزی، به ده اش نیز نگیرند به کس:
ور جاه ومقامِ کدخدایان دارد.

۱۰
*«این معجزه در علم ندارد دُومی:
بنگر که یکی دخترِ کم سالِ قمی
در مطبخ واز درون یک قابلمه
آورده برون نیروی ناب اتمی»!
(دکتر محمودِ احمدی نژاد)

۱۱
**با من بدِ دینوران کین ورز مگوی:
خود نیز چنینی، سخنِ هرز مگوی!
بگذار که پند گیرم از کردارت:
یعنی به کلام با من اندرز مگوی!

هجدهم اردیبهشت۱۳۹۶،
بیدرکجای لندن