تسلیت به دوست عزیزم دکتر فرهت حسینی نژاد


• دوست گرامی، ادیب و فاضلم دکتر فرهت حسینی نژاد؛ سوگوار پدر است. پدری بسیار ارجمند و فرهیخته، اوستاد گرانقدر نهضت حسینی نژاد؛ دانشو مرد، شاعر و از فرهیختگانِ دیارِ تالش. اندوه اش را اندوهِ خود می دانم و برای او و سایر بستگان بردباری آرزو می کنم.
                                                                         خسرو باقرپور ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۱٣ مرداد ۱٣۹٨ -  ۴ اوت ۲۰۱۹