سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

اعدام صدام، ادامه و انعکاسی از جنگ آمریکا و اشغال عراق و قدرت باندهای مسلح


محمود قزوینی


• اعدام صدام حسین همه تضادها و نزاعها و مسائل عراق را تشدید کرده است. دعوا و نزاع شیعه و سنی در پی اعدام صدام حسین میرود که جامعه عراق را کاملا وارد یک جنگ و کشتار قومی تمام عیار بی پایان کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۶ دی ۱٣٨۵ -  ۶ ژانويه ۲۰۰۷


صدام حسین روز ٣۰ دسامبر ۲۰۰۶ – ۹ دی ماه ۱٣٨۵ در عراق بدار آویخته شد. اعدام صدام حسین اولین صدور و اجرای حکم اعدام در عراق پس از حکومت صدام حسین است. با صدور و اجرای این حکم، دولت آمریکا و باندهای سر هم بندی شده در عراق که دولت عراق نامیده میشوند، خواستند استقرار دولت و قانون در عراق را اعلام کنند. قدرت امپریالیستی گیر کرده در باتلاق عراق و شکست خورده در اهداف نظامی و سیاسی اش و چشم انداز تیره و تار باندهای حاکم بر عراق برای چیرگی بر نزاعها و جنگها و تضادهای لاینحل و هرج و مرج درونی و بیرونی " حکومتشان" و جامعه عراق، به یک نمایش قدرت و زور نیاز داشتند. صدام حسین قربانی این هدف آمریکا و باندهای حاکم بر عراق شده است.
بوش و دست اندرکاران و حامیان و مجریان اعدام صدام از خامنه ای تا ملکی میگویند صدام به جرم جنایت بر علیه مردم عراق اعدام شد. اما الحق اگر قرار باشد حکم اعدام را در باره جنایتکاران بر علیه بشریت بدون تبعیض جاری کرد، بوش و بسیاری از سران دولت آمریکا به جرم جنایت بر علیه مردم عراق و جنایت بر علیه مردم جهان و بشریت در صف اول این حکم قرار خواهند داشت. خامنه ای و دیگر سران رژیم اسلامی هم که دیگر پرونده شان مانند خود صدام پر از گورهای دسته جمعی و کشتار است، جای خود دارند. همین پر بودن پرونده حامیان اعدام صدام از جنایت، خود حاکی از منفعتهای دیگری است که خود را در پشت اعدام صدام حسین پنهان کرده است.
بوش پس از اعدام صدام حسین اعلام کرد که " آوردن صدام حسین به پیشگاه عدالت،....نقطه عطفی در روند پیشروی به سوی حکومت دموکراتیکی است که میتواند از خود دفاع کند"
در این حرف بوش همان اندازه حقیقت نهفته است که حمله به عراق برای نابودی دیکتاوری صدام و برقراری دموکراسی در عراق. در این حرف بوش به اندازه محاصره اقتصادی ۱۲ ساله و گرسنگی دادن مردم و کودکان عراقی و مرگ میلیونها کودک در اثر گرسنگی و بی داروئی در طول بیش از یک دهه حقیقت نهفته است. در این حرف بوش به اندازه بمباران و ۷وشک باران خانه و مدرسه و نیروگاه برق و پل و هر چیزی که بوئی از شهروندی و تمدن در عراق میداد و نهایتا حمله کامل نظامی برای نابودی مدنیت در جامعه عراق و کشتار وسیع مردم در اثر بمبارانهای هوائی، حقیقت نهفته است. اگر محاصره اقتصادی و حمله نظامی و اشغال عراق و شرائطی شیر تو شیر و ناامنی و قتل و کشتار و فقر و گرسنگی که امروز بر مردم عراق حاکم شده است، روند پیشرویی برای مردم عراق محسوب شود، حتما باید اعدام صدام حسین را هم روند پیشروی در عراق دانست.
صدام حسین در ادامه جنگ و اشغال عراق توسط آمریکا، در ادامه نابودی شیرازه مدنی جامعه عراق و ایجاد شرائط هرج و مرج و شیر تو شیر، در ادامه دامن زدن به نزاعهای قومی و مذهبی، بدار آویخته شده است و باندهای سر هم بندی شده اسلامی و قومی حاکم بر عراق که حکم را صادر و اجرا کردند، بخشی از این پروسه جنگ و اشغال و سناریوی سیاه در عراق هستند.

اعدام صدام حسین همه آن چیزی که امروز در عراق میگذرد را در خود منعکس میکند. جنگ، اشغال، سناریوی سیاه، هرج و مرج، شکست آمریکا در باتلاق عراق و سربرآوردن و تشدید شدن نزاعهای قومی و مذهبی، متولد شدن نزاع شیعه و سنی در سطح وسیع و شروع کشتارها و قتلهای فرقه ای شیعه و سنی، کشیده شدن اختلاف و تضاد شیعه و سنی در سطح منطقه، حاکم بودن باندها و فرقه های مسلح گانگستر اسلامی در عراق، قدرت خودمختار گروههای مسلح اسلامی و تاج سر همه اینها و همه این شرائط، نیروی نظامی آمریکا که این شرائط را خلق و ادامه آن را برای ایجاد نظم نوین جهانی، نظم و آرایش میدهد، در حکم اعدام و اعدام صدام حسین انعکاس یافته اند و با اعدام او همه این تضادها و روندها تشدید شده است.

برای نوری ملکی و باندهای حاکم بر عراق، اعدام صدام حسین همانند موجودیت قدرت و حکومتشان، فقط در زیر سایه اشغال و حضور نیروی نظامی آمریکا ممکن شده است. برای دولت بوش اعدام صدام حسین قرار بود نشان از قدرت نیروی آمریکا برای عمل در عراق و توان آن برای ادامه حضور در باتلاق عراق و یک برگ برنده در مقابل جناحهای رقیب که رهبری او را در دولت آمریکا نشانه رفته اند باشد.. اما آمریکا از هدایت و دخالت در سیر اجرا و زمان اعدام آنطور که خودش میخواست ناتوان بود و نتوانست دخالتی کند. زمان و سرعت اجرای حکم اعدام صدام دست آمریکا نبود. از این نظر اجرای حکم اعدام صدام نشان شکست و ناتوانی آمریکا در عراق را بر خود داشت. حتی دولت سرهم بندی شده باندهای اسلامی و قومی حاکم هم، زمان اعدام را بر اساس اراده خود ( اراده ای که بر اساس مجموعه فشارهای باندهای مسلح و توازن قدرت متغیر شیعه و سنی و کرد و توان دخالت ایران و آمریکا و دیگر کشورهای منطقه در هر لحظه بروز میابد) نتوانست تعیین کند. لحظه به دار آویختن صدام، لحظه نمایش قدرت باند مسلح و خودمختار مقتدا صدر بود. شعارهای زنده باد مقتدا صدر حاکمیت باندهای خودمختار مسلح در عراق را به جهانیان نشان داد. اعدام صدام حسین به دست یک دولت شیعی در عراق و به دست باند اسلامی شیعه مقتدا صدر که کشتار سنیان در عراق میرود به برنامه عمل کامل آن تبدیل شود، بنزینی بر خرمن نزاع شیعه و سنی در عراق است که به یمن سیاستهای مستقیم و غیر مستقیم آمریکا در عراق زاده و رشد کرد.
حکم اعدام و اعدام صدام حسین حتی لاپوشانی ستم کشی ها و قتل عام های مردم کردستان عراق و قدرت جریانات ارتجاعی عربی را برای حفظ و ادامه این ستم کشی در خود دارد. در حکم صدام حسین حداکثر سعی شده تا کشتار مردم کردستان عراق در طول دهه ها بدست صدام حسین برجسته نشود. از نظر جریانات شیعی عربی، صدام حسین میبایست به جرم کشتار شیعیان و بدست جریانات شیعی اعدام شود و شد. مسئله کردستان میبایست لاپوشانی شود و شد.
اعدام صدام حسین همچنین اختلافات و کشمکشهای منطقه ای میان دولتها را نیز به نمایش گذاشت. سران جمهوری اسلامی اعدام صدام حسین را جشن گرفتند. دخالت باند ساخته شده و تحت حمایت جمهوری اسلامی، مقتدا صدر در اجرای این حکم هم توان و قدرت جمهوری اسلامی را در دخالت در عراق به رقیبان منطقه ای اش نشان داد. چه بسا با کاردانیهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بود که مقتدا صدری ها با لمپنیزم اسلامیشان در زمان اعدام، دنیا را متوجه قدرت و نفوذ باندشان در دولت عراق کرده اند. عربستان و کشورهای حاشیه خلیج و دیگر کشورهای عربی از اعدام صدام حسین ناراحت شدند و اظهار نارضایتی کرده اند و دفعتا آن را محکوم کردند و بخصوص در اجرای این حکم، نفوذ و قدرت جریانات شیعی و جمهوری اسلامی را میدیدند و این را به ضرر نفوذ و دایره قدرت خود میدانستند. صدام حسین همچنین سمبل مقابله و جنگ با جمهوری اسلامی بود. اعدام صدا حسین در چشم حکومت های عربی، اعدام سمبل مقابله شان با رقیب منطقه ای شان بود.

اعدام صدام حسین همه تضادها و نزاعها و مسائل عراق را تشدید کرده است. دعوا و نزاع شیعه و سنی در پی اعدام صدام حسین میرود که جامعه عراق را کاملا وارد یک جنگ و کشتار قومی تمام عیار بی پایان کند. آمریکا ناتوان از هرگونه دخالتی و تحت فشار نیروهای منطقه ای، حالا فقط پس از چند روز از اجرای حکم سعی میکند، کمی از آن فاصله بگیرد. نوری ملکی میخواهد با دستگیری یک جلاد مقتدا صدری که فیلم چگونگی اعدام صدام بدست خودش و دیگر جلادان را در دنیا پخش کرده است، مقتدا صدر را گوشمالی دهد. مقتدا صدری که البته همین دو هفته پیش با اعلام خروج خود از مجلس عراق و دولت ملکی، ملکی را لرزاند. طالبانی به عنوان رئیس جمهوری اعلام کرده است نقشی در اعدام صدام حسین نداشته است تا حساب خود و کردستان عراق را از عراق و درگیریهای شیعه و سنی آن جدا سازد.   

اعدام صدام حسین همچنین مانند هر اعدام دیگری یک قتل عمد، یک انتقامجوئی کور است. جنایات بی شمار صدام حسین نافی این نیست که اعدام او از نظر انسان مدرن امروز، خود یک جنایت و یک قتل عمد است. این اعدام فقط به عنوان ادامه جنگ و اشغال آمریکا و ادامه و تشدید نزاعها و جنگهای قومی و مذهبی در عراق معنا و مفهومی دارد و بر متن آن صورت گرفته است. اعدام صدام حسین نه موجب اقتدار دولت ملکی میشود و نه برخلاف عادت معمول سران هیئت حاکمه آمریکا در کاربرد قدرت خشونت و زور و نظامیگری برای نشان دادن قدرت خود، از شکست آمریکا در عراق ذره ای میکاهد. اعدام صدام در ادامه وضعیتی است که آمریکا در عراق و منطقه آفریده است و این روند و وضعیت را تشدید میکند.

با اعدام صدام، نه تنها جنایت و کشتار از سر مردم عراق و منطقه کم نخواهد شد، بلکه به جنگ و کشار قومی و مذهبی بیش از پیش دامن زده میشود. اعدام صدام خود بخشی از ارعاب، انتقام جویی و قتل سازمانیافته توسط قاتلین مردم عراق است و باید محکوم شود. پایان جنایت در عراق و منطقه تنها با مقابله ای جدی و همه جانبه علیه کل عاملین جنایت و کشار مردم، علیه توحش نظم نوین امپریالیستی و علیه هیزم آوران جنگ قومی و مذهبی مقدور است. این کار تنها به همت مردم متمدن مقدور است، مردمی که مخالف هر نوع اعدام و جنایتی هستند. این کار تنها با قدرت طبقه کارگر و مردم آزادیخواه و احزاب کمونیستی روشن بین مارکسیستی ممکن است.

۴ ژانویه ۲۰۰۶ – ۱۴ دی ۱٣٨۵

[email protected]


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست