سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک: یادمان روز ۱۶ آذر «روز دانشجو»اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۴ آذر ۱۴۰۱ -  ۵ دسامبر ۲۰۲۲


شانزده آذر سال روز کشته شدن سه دانشجوی معترض به ورود معاون رئیس جمهور وقت آمریکا به محوطه دانشگاه تهران در
روز ۱۶ آذر سال ۱۳۳۲ است . سه دانشجویی که در تجمع های اعتراضی همراه با بسیاری از دانشجویان، طی روزهای قبل
علیه از سرگیری روابط دیپلماتیک با بریتانیا و در این روز علیه حضور ریچارد نیکسون معاون ریاست جمهور آمریکا و
گرفتن دکترای افتخاری حقوق از دست شاه به پاخاسته بودند .این اعتراضات چهار ماه پس از اجرای طرح کودتای شوم
سازمان اطالعات آمریکا سی.آی.ای باهمکاری روحانیت و اراذل و اوباش طرفدار شاه توسط ارتش، علیه حکومت منتخب
مردم به ریاست دکتر محمدمصدق به گلوله بسته شدند و سه دانشجو به نام های احمد قندچی، مهدی شریعت رضوی و مصطفی
بزرگ نیا جان باختند این روز بعدها به ابتکار کنفدراسیون دانشجویان خارج از کشور »روز دانشجو« نام گذاری شد واز آن
پس هرساله در روز ۱۶آذر به این مناسبت مراسم گسترده ای در سراسر جهان به پاس مبارزات دانشجویی برگزار میشد .
جنبش دانشجویی ایران از همان آغاز تاسیس دانشگاه تهران با آگاهی و تعهد در برابر ظلم و ستم مبارزه کرده و در دفاع از
حقوق و آرمان های بشری نقش مهمی داشته و همواره با تکیه به میراث مبارزاتی خود به عنوان وجدان بیدار جامعه در دفاع
بی چون وچرا از حقوق انسانها فارغ از رنگ، باور، تفکر و جنسیت به میدان آمده است .جنبش دانشجویان داخل و خارج از
کشور نه تنها نقش مهمی در ارتقای آگاهی مردمان ایران از ماهیت چپاول گرانه هزار خانوار حاکم بر جامعه ایران به
سرکردگی شاه خودکامه داشت بلکه یکی از متشکل ترین نیروهای اپوزیسیون دموکراتیک قاطع علیه نظام شاه ساالری و
حامیان بین المللی این رژیم به شمار میآمد و سهم به سزایی درمبارزات مردمان ایران جهت برچیدن استبداد شاهانه به نفع
استقرار دموکراسی و آزادی داشت .
هم از این رو با به قدرت رسیدن ارتجاع مذهبی جنبش دانشجویی و دانشگاه به گفته خمینی »مرکز شر« همزمان با جنبش های
زنان و ملیت ها مورد حمالت خشونت بار فرهنگی سیاسی و اجتماعی قدرت مندان متعصب و تاریک اندیش مذهبی قرار گرفت
هنوز از »بهار آزادی« چندی نگذشته به دستور خمینی دانشگاه ها را بستند و اعتراضات دانشجویان با هجوم قمه کشان و
چماق داران حزب اله به خاک وخون کشیده شد .چندی بعد با »انقالب فرهنگی« بسیاری از مراکز آموزش عالی تعطیل شدند و
سرانجام »پاکسازی« به اخراج دانشجویان و استادان دگر اندیش منجر شد .به دنبال این اقدامات پروژه »وحدت حوزه و
دانشگاه« در دستور کار رژیم قرار گرفت .حضور »دانشجویان سهمیه ای« در کالسهای درسی ترس و خفقان بر فضای
دانشگاه سایه انداخت و دانشگاه به ابزاری در خدمت به پرورش کادر های مطیع و گوش به فرمان رهبر نظام تمامیت خواه
اسالمی تبدیل شد .
به رغم تالشهای متعدد و متفاوت چه از راه سرکوب عریان، پیگرد، اخراج، زندان و شکنجه؛ چه از طریق تشکیل نهادهای
نزدیک ویا حامی نظام به قصد مهار جنبش در چارچوب روابط حاکم این پروژه در اثر مقاومت دانشجویان آزادی خواه و مبارز
ناکام ماند و رژیم نتوانست دانشگاه را به عنوان سنگر آزادی خواهی و برابری طلبی به تسخیر کامل خود درآورد .
با وجود تشدید سرکوب ها پس از دوران اصالحات حکومتی و جنبش اعتراض سراسری موسوم به سبز فعالیت مستقل
شوراهای برآمده از رأی مستقیم دانشجویان برای دست یابی به حقوق صنفی خود توانست بار دیگر به حضور سیاسی
دانشجویان در دانشگاه جان تازهای بخشد با وجود مشارکت دانشجویان دختر و پسر در پیشاپیش اعتراضات سراسری این جنبش
نقش کم رنگی داشت .دستگیری های گسترده فعالین دانشجویی طی این خیزش ها همراه با افزایش کمیته های انضباطی و
حراست به قصد تشدید سرکوب های درون دانشگاهها و دوشادوش آنان حضور نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها و حزب اله
به انسجام جنبش مستقل دانشجویی به شدت ضربه زد و مانعی بر سر راه هم راهی و هم صدایی متشکل و موثر دانشجویان در
این مرحله از مبارزات مردمان ایران شد .
قتل دولتی مهسا امینی که به برآمد خیزش اعتراضی سراسری مردمان ایران به نام »ژن، ژیان، ئازادی« موسوم به انقالب
»زن، زندگی، آزادی« منجر شد، خشم ونفرت انباشته چهل واندی سال مردمان ایران را هم زمان با گشایش دانشگاهها لبریز
کرد. جنبش دانشجویی و در پیشاپیش آن زنان دانشجو همراه و هم گام با مردمان متکثر و متنوع ایران یک صدا شده و تا به
امروز می کوشند برابر حقوقی، زندگی در خور انسانی و آزادی را که تحت سلطه نظام مذهبی فاشیستی جمهوری اسالمی از
شهروندان سلب شده، به دست بیاورند .۱۶ آذر امسال »روز دانشجو« در شرایطی برگزار میشود که اعتصابات و اعتراضات
سراسری مردمان ایران طی سه ماه گذشته رشد چشم گیر و بی مانندی در تاریخ مبارزات برابری طلبانه و آزادی خواهانه
داشته و دانشجویان آگاه و آزادی خواه در تداوم وپیشبرد روند انقالب نقش مهمی دارند .جنبش دانشجوئی گرچه در وهله نخست
می کوشید که به سلطه »انقالب فرهنگی« نظام تمامیت خواه مذهبی و تبعیض های جنسیتی، دینی، فکری…..و بر هم تنیدگی
دین و اندیشه، ونیز متون آموزشی اسالم زده پایان ببخشد و دانشگاه را به عنوان نهادی مدنی و در خدمت به حقیقت جویی و
رشد تفکر انتقادی از طریق خردورزی در راستای رشد آگاهی و پیشرفت به دور از دین ومرام به جامعه برگرداند؛ اما فعالین
جنبش دانشجویی ایران به دنبال مبارزات پیگیر و خستگی ناپذیر خود طی دهها سال اکنون به خوبی میدانند که مشکالت
دانشگاهی بخشی جدا ناپذیر از معضالت عدیده اجتماعی به شمار می آیند که اکثریت همه گیر مردم با آنها روبرو هستند و
عمیقن آگاهند که بدون برآورده شدن خواست های عمومی که در رأس آن امروز براندازی رژیم و تحقق بخشیدن به جمهوری،
دموکراسی و جدایی دولت و دین در چارچوب ساختار غیرمتمرکز فدرالی قرار دارد، مشکالت آموزش وپرورش و نیز دانشگاه
حل شدنی نیست .امسال بار دیگر نیز شاهدیم که اکثر دانشجویان سراسر کشور با اعالم پشتیبانی از فراخوان اعتصاب های
سراسری سه روزه ۱۴ ،۱۵ و ۱۶ آذر ماه هم چون گذشته هم راه و هم گام با اقشار و طبقات ستمدیده و استثمار شده؛ با پیوندی
نا گسستنی با نیروها، احزاب ، اتحادیه های دموکرات و مترقی در برابر سرکوب گران نظام تمامیت خواه مذهبی فاشیستی می
ایستند و تا پیروزی انقالب هم چنان در تداوم بخشی به مبارزات اجتماعی و سیاسی به عنوان زبان گویای مطالبات و
خواستههای کلیدی جامعه به پیکار خود ادامه میدهند .در هم تنیدن جنبش دانشجویی با جنبش های ملیت ها، زنان، معلمان،
فرهنگیان، کارگران، بازنشستگان، دانش آموزان و دیگر جنبش ها نوید بخش آینده ای روشن و امیدوار کننده برای فردای رها
از رژیم منفور جمهوری اسالمی و برقراری جمهوری دموکراتیک و الئیک مردمان ایران در ساختاری غیر متمرکز فدرالی
است .
جنبش جمهوری خواهان دموکرات و الئیک ایران فدرال به پاس داشت میراث مبارزات آزادی و استقالل طلبی و برابری
خواهی قریب ۷۰ سال جنبش دانشجویی ایران »روز دانشجو« را گرامی می داریم و با استقبال از فراخوان سه روزه از
خواسته های جنبش انقالبی پشتیبانی میکنیم.


دانشجو میمیرد، ذلت نمیپذیرد
موفق باد اعتصابات و اعتراضات سراسری
پیروزباد انقالب «زن، زندگی، آزادی»
برقرار باد جمهوری دموکراتیک و لائیک در ایران فدرال


جنبش جمهوری خواهان دموکرات والئیک ایران فدرال
۱۴۰۱ آذر ۱۶

خبرهای بیشتر را در تلگرام اخبار روز بخوانید


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست