سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

جنبش “ما” و سنتز نوین سازماندهی


محمدکریم آسایش


• دغدغه ها و ضرورت ها مباحث مختلفی را از جریان های مختلف به همراه داشته است، از مدل شورای رهبری و ائتلاف سازی های “براندازان” تا الگوی شبکه ای و ضد سازمان مدل شورایی یا خود به خودی رهبری خیابان، از الگوی کادرسازی رهبری داخلی تا حتی کنگره ملی مجازی. اما مساله اساسی این است که در تکثر کنونی از سویی و شرایط سرکوب فعلی، نمی توان به یک الگوی خطی بسنده کرد و راه حل ممکن باید سنتزی از الگوها باشد تا بتواند کارآمد باشد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۷ آذر ۱۴۰۱ -  ٨ دسامبر ۲۰۲۲اکنون که بیش از ٨٠ روز از جنبش “ما” می گذرد، در مرحله ای قرار گرفته ایم که جنبش نیاز به دگردیسی و پوست اندازی دارد. نیاز به گسترش جنبش، شکل گیری سازماندهی، ایجاد ائتلاف، ضرورت اعتصابات ، ایجاد مطالبات و توافق مشخص، نقش دیپلماسی در فرآیند و حتی دستیابی به نقطه تعادل طلایی جدید از ویژگی های این مرحله هستند. این نیازها از جوانب گوناگون احساس شده است از جمله نگرانی در خصوص استهلاک جنبش، مخاطره گسترش خشونت دو جانبه، خطر سوء استفاده های سیاسی خارجی و دغدغه ایجاد تفرقه.
این دغدغه ها و ضرورت ها مباحث مختلفی را از جریان های مختلف به همراه داشته است، از مدل شورای رهبری و ائتلاف سازی های “براندازان” تا الگوی شبکه ای و ضد سازمان مدل شورایی یا خود به خودی رهبری خیابان، از الگوی کادرسازی رهبری داخلی تا حتی کنگره ملی مجازی.
اما مساله اساسی این است که در تکثر کنونی از سویی و شرایط سرکوب فعلی، نمی توان به یک الگوی خطی بسنده کرد و راه حل ممکن باید سنتزی از الگوها باشد تا بتواند کارآمد باشد.
ما نیروهای مختلفی در صحنه سیاست داریم که باید اصل را بر پذیرش آنها قرار داد و البته شرط این پذیرش، دو جانبه بودن و برابری است.
ما سطوح و محدوده های مختلف اثرگذاری داریم و نمی توان صرفا با الگوی متمرکز، فراگیری ایجاد کرد اما نمی توان هم عدم تمرکز گسیخته ای را داشت.
ما یک جنبش خودجوش و ابتکارات آن را داریم که سازماندهی نمی تواند از آن جدا باشد، در عین حال این جنبش هنوز وقتی جنبش است که چسبهایی ذهنی را با خود دارد.
بنابراین با توجه به این ملاحظات الگوی زیر پیشنهاد می شود :
-۱ کمیته تدارکی در خارج کشور از چهره های بی طرف تشکیل شود و این کمیته کنگره ملی ایرانیان خارج کشور را از تمام گرایش ها و چهره های مطرح با هر گرایش و بدون محوریت هر یک یا امتیاز ویژه و با پذیرش تکثرها تشکیل دهد. قواعدی وضع شود که هیچ گروهی نخواهد دیگری را حذف کند(مثلا در خصوص پرچم ها). کنگره ملی ایرانیان خارج کشور ساختاری دموکراتیک خواهد داشت و می تواند برای تصمیم ها از جمله دیپلماسی برای دموکراسی مشروعیت ایجاد کند و آن را شفاف نماید. در این کنگره هیچ نیرویی حذف نمی شود مگر نخواهد این چارچوب برابر و فراگیر را بپذیرد و به جای برابری خواهان محوریت شخصی یا گروهی یا حذف دیگران باشد.
٢ – با توجه به طرح رفراندوم توسط چهره های مختلف و فراگیری این خواست و نقش ابزاری و نمادین آن می تواند به صورت مرحله ای نقش یک چسب مطالباتی را برای جنبش ایفا کند.
٣ _ با توجه به آنکه معین های سیاسی داخل هر یک اثر و محدوده خود را دارند، این نقش را به موازات و در تعامل با روح جمعی جنبش و ابتکارات آن از یک سو و کنگره ملی ایرانیان خارج از کشور، ایفا کنند.

۴- جنبش با ابتکارات خود هم سیاست ورزی معین های سیاسی و هم کنگره ملی ایرانیان خارج از کشور را ارتقاء دهد و هم در چارچوب توافق های آنها و اثرپذیری هایش پیشروی و مطالبه گری کند. از نقش های مهم بر عهده جنبش مردم می توان به تمعیق وجه اجتماعی و فرهنگی انقلاب #زن_زندگی_آزادی و همچنین تشکل یابی های میکرو و ماکرو در اشکال مختلف و تقویت و ترویج تشکل های موجود نظیر شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان، سندیکای اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران هفت تپه، اتحاد بازنشستگان ، اتحادیه کامیون داران و رانندگان، شورای هماهنگی کارگران پروژه ای و… اشاره کرد که با تعمیق پایه های جنبش، قوت آن را در ساختار سازماندهی نوین بیشتر خواهد کرد.
-۵ با تغییر شرایط و پیشروی جنبش، کنگره ملی ایرانیان خارج از کشور به کنگره ملی ایرانیان و با محوریت توافق شده بین معین های سیاسی داخل و چهره های خارج تبدیل خواهد شد.
در الگوی یاد شده تقابل و تفکیک الگوهای مختلف رهبری و سیاسی حذف شده و هر سطح نقش خود را داشته و در عین حال امکان سازماندهی فراهم خواهد شد، شکلی از سازماندهی برابر، فراگیر، دموکراتیک.
در خصوص این پیشنهاد، دو پرسش ممکن است مطرح شود، نخست آنکه مسٱله نوع نظام سیاسی چه می شود، این پرسش حول مساله جمهوری یا پادشاهی مشروطه مطرح می شود، اما اول اینکه مسأله نوع نظام سیاسی صرفا محدود به جمهوری یا مشروطه نیست بلکه حول محورهای دیگری چون تمرکز یا فدرالیسم، جهت گیری اقتصادی و… هم می تواند این بحث مطرح شود، منوط سازی کنگره ملی ایرانیان یا هر شکل دیگر از سازماندهی به این موضوع، امکان آن را منتفی می سازد و علاوه بر این، این مسأله در یک شرایط برابر، دموکراتیک و با توجه به توازن قوا خود به خود حل خواهد شد. تنها شرط مانع عدم پذیرش برابری و دموکراسی در کنگره ملی ایرانیان خارج از کشور باید باشد نه شرط دیگری، چون هر شرط دیگر می تواند چرخه حذف و امتناع فراگیری را برای نیروهای مختلف(نه فقط مشروطه خواهان) ادامه دهد.
هر نیرویی نخواهد برابری و دموکراسی را بپذیرد و شرایط دیگر تعیین کند نظیر ائتلاف حول شخص یا سازمانی یا شاه خودخوانده یا رئیس جمهور خودخوانده تعیین کند، خودش را حذف کرده است، نیروهای دموکراتیک و مترقی سیاست گشودگی پیشه کنند، بگذاریم حذف و عدم ائتلاف و همکاری به نام فرقه گرایان شود.
موضوع دوم، در خصوص تفاوت کنگره ملی ایرانیان خارج از کشور با ساختارهایی نظیر شورای گذار، شورای ملی تصمیم یا کنگره‌ ملی ایرانیان (پیشنهاد جبهه ملی) یا کنگره ملی مجازی (پیشنهاد آرمان امیری). شوراهای مذکور (گذار و تصمیم) بنابر ماهیت خود یعنی شورا نه کنگره فراگیر نیستند، دوم آنکه این شوراها دارای قوام و استقلال نیستند که البته ناشی از عدم فراگیری است، سوم هم مدل شوراها تک سطحی است در حالی که مدل پیشنهادی سه سطحی است (کنگره ملی خارج کشور، معین های سیاسی داخل کشور، شبکه ها و تشکل ها و هسته های داخلی اعم از جنبشی یا صنفی)، در مورد کنگره ملی ایرانیان پیشنهاد جبهه ملی چنانچه گفته شد مطلوب با پیشروی جنبش و تغییر توازن قوا، همین است _ گرچه با این تفاوت که پیشنهاد جبهه ملی دچار عدم تعین و ناروشنی و تا حدودی ژلاتینی بودن به لحاظ ساختار شکل گیری است و در بدو خود نیز تک سطحی است و ملزومات فرآیندی جنبش را لحاظ نکرده است_ اما هنوز شرایط برای آن با توجه به شرایط سرکوب فراهم نیست و در مورد کنگره ملی مجازی، این الگو بسیار بی شکل است و این مدل فوروم های مجازی خصلت جدی سیاسی ندارند و نهایتا هم در ساختارهای دموکراتیک و فوروم های اجتماعی نظیر جنبش ضد جهانی سازی کارایی دارند و نه در شرایط استبدادی و جنبش های ضد دیکتاتوری.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست