سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  


خصوصی سازی خوب بد زشت! درآمدی به لحظه ی حال دولت (دیدگاه)

۲ بهمن ۱۴۰۱

۶. از تراژدی گوادالوپ تا ترمیم سردخانه ی اموات اصلاح طلب! – محمد قراگوزلو (سیاسی)

۲۷ آذر ۱۴۰۱

از تراژدی گوادالوپ تا فانتزی هالیفاکس! (سیاسی)

۱۰ آذر ۱۴۰۱

چهار مقوله در یک مقاله بر بسترِ جنگ بی پایان (۶) – محمد قراگوزلو (سیاسی)

۱٣ آبان ۱۴۰۱

شکوه خیزش جوینده­ گان شادی (۵. رژیم چنج و دولت در تبعید؟ !Oh! Come on) (سیاسی)

۶ آبان ۱۴۰۱

شکوهِ خیزش جوینده­گان شادی (۴) تاملی در مفهوم “سبک زنده ­گی” (سیاسی)

۲۵ مهر ۱۴۰۱

انقلاب یا خیزش؟ باری اما بعد… (سیاسی)

۱۶ مهر ۱۴۰۱

دموکراسی و سوسیالیسم! (دیدگاه)

۲۴ ارديبهشت ۱٣۹٨

سرمایه داریِ دولتی شوروی! (دیدگاه)

۲٣ اسفند ۱٣۹۷

سرمایه داری دولتی! (دیدگاه)

۵ اسفند ۱٣۹۷

سرمایه داری دولتی شوروی! (دیدگاه)

۲۲ بهمن ۱٣۹۷

سرمایه داری دولتی شوروی! (دیدگاه)

۱٣ بهمن ۱٣۹۷

دولت نئولیبرال و اصلاحات ساختاری؟ (سیاسی)

۱۲ آذر ۱٣۹۷

سرمایه داری دولتی شوروی! (دیدگاه)

۴ آبان ۱٣۹۷

سرمایه داری دولتی شوروی! (دیدگاه)

۲۱ مهر ۱٣۹۷

سرمایه داری دولتی شوروی! (دیدگاه)

۱٣ مهر ۱٣۹۷

خطوطِ عمده ی بورژوازی ایران! (سیاسی)

٣ مهر ۱٣۹۷

سرمایه داری دولتی شوروی! (دیدگاه)

۷ مرداد ۱٣۹۷

سرمایه داریِ دولتیِ شوروی! (دیدگاه)

۲٨ تير ۱٣۹۷

سرمایه داری دولتیِ شوروی! (دیدگاه)

۲۷ فروردين ۱٣۹۷

سرمایه داری دولتیِ شوروی! (دیدگاه)

۱۷ فروردين ۱٣۹۷

عفرین نماد بربریسم دوران پسافروپاشیِ دیوار! (سیاسی)

۲۹ اسفند ۱٣۹۶

سرمایه داری دولتی شوروی! (دیدگاه)

۱٨ اسفند ۱٣۹۶

سرمایه داری دولتی شوروی! (دیدگاه)

۲۴ بهمن ۱٣۹۶

یک شاخه از سیاهی جنگل... (سیاسی)

۲۰ بهمن ۱٣۹۶

شکوهِ خیزشِ مردمِ بی لبخند! (سیاسی)

۱۴ دی ۱٣۹۶

لطفا ما را استثمار کنید! (سیاسی)

۲۰ آذر ۱٣۹۶

سرمایه داری دولتی شوروی! (دیدگاه)

۱۰ آذر ۱٣۹۶

سرمایه داری دولتی شوروی! (دیدگاه)

۲۶ آبان ۱٣۹۶

سرمایه داری دولتی، پرانتز باز امپریالیسم! (دیدگاه)

۱۷ آبان ۱٣۹۶

سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم! (دیدگاه)

۶ آبان ۱٣۹۶

دستاوردهای انقلاب اکتبر قابل انکار نیست (بخش ویژه- یکصدسالگی اکتبر)

۲۵ مهر ۱٣۹۶

سرمایه داری دولتی؛ پرانتز باز امپریالیسم! (دیدگاه)

۲ مهر ۱٣۹۶

سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم! (دیدگاه)

۲۱ شهريور ۱٣۹۶

فصلِ مشترکِ مبارزه ی طبقاتیِ کارگران! (سیاسی)

۱۶ شهريور ۱٣۹۶

جنگ نامقدس؛ از پاریس و لندن تا کابل و تهران! (جهان - مقالات و خبرها)

۲۲ مرداد ۱٣۹۶

سرمایه داری دولتی، پرانتز باز امپریالیسم! (دیدگاه)

۱٣ مرداد ۱٣۹۶

سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم! (دیدگاه)

٣۱ تير ۱٣۹۶

ایران در آستانه ی فروپاشی (سیاسی)

۹ تير ۱٣۹۶

سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم! (دیدگاه)

۱۹ خرداد ۱٣۹۶

سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم! (دیدگاه)

٨ خرداد ۱٣۹۶

سلکتوکراسی یا دموکراسی (سیاسی)

۲۷ ارديبهشت ۱٣۹۶

فرهادی "فروشنده" ی کالای متوسط! (سیاسی)

۱۰ اسفند ۱٣۹۵

سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم! (سیاسی)

۵ اسفند ۱٣۹۵

انقلابی که مغلوب نئولیبرالیسم شد! (دیدگاه)

۲۴ بهمن ۱٣۹۵

صف بندی های جنبش ملی اسلامی! (سیاسی)

۲۷ دی ۱٣۹۵

سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم! (دیدگاه)

۲۹ آذر ۱٣۹۵

سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم! (دیدگاه)

۱٣ آذر ۱٣۹۵

سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم! (دیدگاه)

٣۰ آبان ۱٣۹۵

کردستان از دریچه ی جنگ امپریالیستیِ سوریه! (سیاسی)

۶ شهريور ۱٣۹۵

سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم! (دیدگاه)

۲٨ مرداد ۱٣۹۵

رونوشت به احمد شاملو، از خیابان! (سیاسی)

٣ مرداد ۱٣۹۵

تاریخ تلخ به روایت احمد شاملو (سیاسی)

۲۹ تير ۱٣۹۵

لحظه ی حال دولت و پرچم جنبش کارگری! (سیاسی)

٣ تير ۱٣۹۵

در حقانیتِ دستمزد ۳.۵ میلیون تومانی! (کارگری)

۲۷ ارديبهشت ۱٣۹۵

دو مقدمه در مورد دستمزد (سیاسی)

۲۷ اسفند ۱٣۹۴

انتخابات ۹۴ در چند پرده! (سیاسی)

۱۱ اسفند ۱٣۹۴

انتخابات به شیوه ی سلکتوکراسی... (دیدگاه)

۲ اسفند ۱٣۹۴

مقاومت زنده گی ست! (سیاسی)

۹ بهمن ۱٣۹۴

سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم! (دیدگاه)

۱ بهمن ۱٣۹۴

سرمایه داری دولتی؛ پرانتز باز امپریالیسم! (سیاسی)

۲۴ دی ۱٣۹۴

اقتصاد سیاسی تقابل ایران و عربستان! (سیاسی)

۱۶ دی ۱٣۹۴

سرمایه داری دولتی پرانتز باز امپریالیسم! (سیاسی)

۹ دی ۱٣۹۴

آزمون فرهنگ سوسیالیستی با محک جنگِ سوریه! (سیاسی)

۲٨ آذر ۱٣۹۴

زیرنویسی برای ترور در پاریس! (سیاسی)

٨ آذر ۱٣۹۴

جنگ امپریالیستی در سوریه (سیاسی)

۱۵ آبان ۱٣۹۴

سکته ی پرولتر و گریه ی بید! (سیاسی)

۲ مهر ۱٣۹۴

نگاهی دیگر به تبعات توافق وین (سیاسی)

۵ شهريور ۱٣۹۴

هژمونی و بقا! (سیاسی)

۲۶ تير ۱٣۹۴

از اصلاحات سیاسی تا انقلاب کلنگی! (سیاسی)

۲۹ خرداد ۱٣۹۴

انقلابی که مغلوب نئولیبرالیسم شد! (سیاسی)

٣۱ ارديبهشت ۱٣۹۴

از تی پارتی و فران ناسیونال تا خانه ی کارگر (سیاسی)

۱٣ ارديبهشت ۱٣۹۴

کلاپس اتمی و افلاس سوسیال دموکراسی! (سیاسی)

٣۱ فروردين ۱٣۹۴

صلح اتمی در چند پرده! (سیاسی)

۱۶ فروردين ۱٣۹۴

انقلابی که مغلوب نئولیبرالیسم شد! (سیاسی)

٨ اسفند ۱٣۹٣

انقلابی که مغلوب نئولیبرالیسم شد! (سیاسی)

۲۴ بهمن ۱٣۹٣

انقلابی که مغلوب نئولیبرالیسم شد! (سیاسی)

۱۷ بهمن ۱٣۹٣

انقلابی که مغلوب نئولیبرالیسم شد! (سیاسی)

۱۱ بهمن ۱٣۹٣

انقلابی که مغلوب نئولیبرالیسم شد! (سیاسی)

۲ بهمن ۱٣۹٣

انقلابی که مغلوب نئولیبرالیسم شد! (سیاسی)

۲۵ دی ۱٣۹٣

انقلابی که مغلوب نئولیبرالیسم شد! (سیاسی)

۱۹ دی ۱٣۹٣

شور جنسی، گناه یا خیانت؟ (سیاسی)

۲۹ آذر ۱٣۹٣

انقلابی که مغلوب نئولیبرالیسم شد (سیاسی)

۲۱ آذر ۱٣۹٣

دموکراسی کارگری- دموکراسی بورژوایی (دیدگاه)

۲۹ آبان ۱٣۹٣

هیس! سکوت را رعایت کنید! (سیاسی)

۱۱ آبان ۱٣۹٣

ضرورت همبسته گی منطقه یی
و بین المللیِ سوسیالیست ها با کانتون کوبانی
(سیاسی)

٣۰ مهر ۱٣۹٣

دموکراسی کارگری؛ دموکراسی بورژوایی (دیدگاه)

۱۵ مهر ۱٣۹٣

کوبانی شهری به وسعت هستی اجتماعی ما... (سیاسی)

۱ مهر ۱٣۹٣

دولت حرف! (سیاسی)

٣۰ مرداد ۱٣۹٣

روشنفکران چپ و "بازی ناجوانمردانه" یی به نام غزه! (سیاسی)

۱۲ مرداد ۱٣۹٣

احمد شاملو در متن پروژه ی "چپ زدایی"! (سیاسی)

٣۰ تير ۱٣۹٣

جهش داعش و تپش قلب خاورمیانه ی ما! (سیاسی)

۲٨ خرداد ۱٣۹٣

دموکراسی بورژوایی، دموکراسی کارگری (دیدگاه)

٨ خرداد ۱٣۹٣

روحانی بر صراط راستِ احمدی نژاد (سیاسی)

۱۹ ارديبهشت ۱٣۹٣

سازمان یابی کارگری (سیاسی)

۱۵ فروردين ۱٣۹٣

از کرونبرگ تا اشتون، غوغا بر سر چیست؟ (سیاسی)

۲۵ اسفند ۱٣۹۲

نقدینه گی، تورم و دستمزد! (اقتصادی)

۵ اسفند ۱٣۹۲

هر گاو گند چاله دهانی... (سیاسی)

۲۰ بهمن ۱٣۹۲

روحانی در داووس؛ فرش بنفش زیر پای سرمایه (سیاسی)

٣ بهمن ۱٣۹۲

سازمان یابی کارگری (دیدگاه)

۱۶ دی ۱٣۹۲

سازمان یابی کارگری (دیدگاه)

۱٣ آبان ۱٣۹۲

پراگماتیسم پیدا و پنهان (سیاسی)

۱۴ مهر ۱٣۹۲

تبار خونین تاریخ بی‌قراری ما (سیاسی)

۱٨ شهريور ۱٣۹۲

سوسیالیسم کارگران - سوسیالیسم خرده بورژواها
و بحثی در زمینه ی ستم ملی
(دیدگاه)

۱ شهريور ۱٣۹۲

تحریم فعال یا فعالیت علیه تحریم؟ (سیاسی)

۱۱ مرداد ۱٣۹۲

انقلاب نیمه تمام (سیاسی)

۱۱ تير ۱٣۹۲

اعتدال به جای"عدالت"! (سیاسی)

۲۷ خرداد ۱٣۹۲

نئولیبرالیسم علیه نئولیبرالیسم (سیاسی)

۱۷ خرداد ۱٣۹۲

حافظه ی تاریخی ما و رفسنجانی آنان (سیاسی)

٣۰ ارديبهشت ۱٣۹۲

هیستری ِ شوروی ستیزی (دیدگاه)

۲٣ ارديبهشت ۱٣۹۲

نئولیبرالیسم علیه اردوی کار (کارگری)

۱۰ ارديبهشت ۱٣۹۲

حافظه ی تاریخی ما و اعلیحضرت آنان (سیاسی)

٣۰ فروردين ۱٣۹۲

پرولتری که پروفسور هم شد (سیاسی)

۱٨ فروردين ۱٣۹۲

دستمزد به شیوه ی ایلغاری و چه باید کرد؟ (کارگری)

۱ اسفند ۱٣۹۱

سازمان یابی کارگری (دیدگاه)

۲۴ بهمن ۱٣۹۱

سندیکای واحد، یک گام به پیش! (سیاسی)

۱۰ بهمن ۱٣۹۱

یک دم درین ظلام... (سیاسی)

۲۵ دی ۱٣۹۱

سازمان یابی کارگری (دیدگاه)

۱۰ دی ۱٣۹۱

چشمان نگرانِ پرلاشزِ تهران (سیاسی)

۲۲ آذر ۱٣۹۱

بن بستِ دو راهی! (سیاسی)

۷ آذر ۱٣۹۱

سازمان یابی کارگری (دیدگاه)

۲۹ آبان ۱٣۹۱

بر یونان و ایران اشک مریز! (دیدگاه)

۱۵ آبان ۱٣۹۱

سازمان یابی کارگری (دیدگاه)

۱۰ آبان ۱٣۹۱

تفاوت ساختاری دو قانون کار جدید (سیاسی)

۲۵ مهر ۱٣۹۱

لحظه ی حال دولت (سیاسی)

۱۵ مهر ۱٣۹۱

سازمان‌یابی کارگری (دیدگاه)

۷ مهر ۱٣۹۱

سازمان‌یابی کارگری (دیدگاه)

۲۵ شهريور ۱٣۹۱

سازمان‌یابی کارگری (دیدگاه)

۱٣ شهريور ۱٣۹۱

پرولتاریا و زنجیرهای پا (کارگری)

۲۲ مرداد ۱٣۹۱

سازمان‌یابی کارگری ـ تذکری به چامسکی (دیدگاه)

۱۲ مرداد ۱٣۹۱

چپ رادیکال، معشوقه و احمد شاملو (دیدگاه)

۲۷ تير ۱٣۹۱

سازمان‌یابی کارگری (دیدگاه)

۱۵ تير ۱٣۹۱

سازمان‌یابی کارگری ـ تئوری و پراتیک مارکسی (۳) (دیدگاه)

٣۱ خرداد ۱٣۹۱

سازمان‌یابی کارگری ـ انتخابات مصر (۲) (کارگری)

۱۰ خرداد ۱٣۹۱

سازمان‌یابی کارگری ـ آگاهی (۱) (دیدگاه)

۲٨ ارديبهشت ۱٣۹۱

مبارزه‌ی طبقاتی برای افزایش دستمزد (دیدگاه)

۲۰ ارديبهشت ۱٣۹۱

مبارزه‌ی طبقاتی برای افزایش دستمزد (دیدگاه)

۱٣ ارديبهشت ۱٣۹۱

مبارزه‌ی طبقاتی برای افزایش دستمزد (دیدگاه)

۴ ارديبهشت ۱٣۹۱

مبارزه‌ی طبقاتی برای افزایش دستمزد (دیدگاه)

۲۹ فروردين ۱٣۹۱

مبارزه‌ی طبقاتی برای افزایش دستمزد (دیدگاه)

۲۴ فروردين ۱٣۹۱

مبارزه ‌ی طبقاتی برای افزایش دستمزد (دیدگاه)

۱۵ فروردين ۱٣۹۱

مبارزه ی طبقاتی برای افزایش دستمزد (اقتصادی)

۲۵ اسفند ۱٣۹۰

انتخابات در گیومه (سیاسی)

۱۷ اسفند ۱٣۹۰

پرویز ثابتی در نقش گوبلز (سیاسی)

۲۶ بهمن ۱٣۹۰

از تشدید تحریم ها تا امکان جنگ آمریکا – ایران! (سیاسی)

۶ بهمن ۱٣۹۰

انتخابات در گیومه (سیاسی)

۲۲ دی ۱٣۹۰

۸. سقوط سرمایه ی مالی یا بحران ساختاری کاپیتالیسم؟ (دیدگاه)

۲۹ آذر ۱٣۹۰

سیاست تغییر یا تغییر سیاست؟ (دیدگاه)

۲۹ آبان ۱٣۹۰

پرستـو در باد (ادبیات)

۱۶ آبان ۱٣۹۰

خانه ام ابری ست... (دیدگاه)

۱٣ آبان ۱٣۹۰

خانه ام ابری ست... (دیدگاه)

۱ آبان ۱٣۹۰

خانه ام ابری است... (دیدگاه)

۲۵ مهر ۱٣۹۰

خانه ام ابری ست... (دیدگاه)

۴ مهر ۱٣۹۰

کسی به فکر گل ها نیست*... (اجتماعی)

۲۰ شهريور ۱٣۹۰

خانه ام ابری سـت... (دیدگاه)

۱۵ شهريور ۱٣۹۰

خانه ام ابری سـت... (دیدگاه)

۶ شهريور ۱٣۹۰

خانه ام ابری سـت... (دیدگاه)

۲۹ مرداد ۱٣۹۰

از آلن ایر نپرسید! (سیاسی)

۱٨ مرداد ۱٣۹۰

فردوسی و شاملو (سیاسی)

۹ مرداد ۱٣۹۰

آخ! اگر آزادی سرودی می خواند... (گزارش)

۴ مرداد ۱٣۹۰

احمد شاملو، گواه آگاه تاریخ بی قراری ما (سیاسی)

٣۱ تير ۱٣۹۰

احمد شاملو، گواه آگاه تاریخ بی قراری ما (سیاسی)

۲۶ تير ۱٣۹۰

احمد شاملو، گواه آگاه تاریخ بی قراری ما (سیاسی)

۲۱ تير ۱٣۹۰

جنبش‌های فمینیستی در بن بست طبقه یابی (سیاسی)

۱۷ تير ۱٣۹۰

قدرت سیاسی، پول و فوتبال (سیاسی)

۴ تير ۱٣۹۰

پایان دورانی که غرور گدایی کرد (دیدگاه)

۲۹ خرداد ۱٣۹۰

از شب هنوز مانده دو دانگی! (سیاسی)

۱۷ خرداد ۱٣۹۰

روز کارگر ۱۳۹۰ (سیاسی)

۹ خرداد ۱٣۹۰

امکان یابی مکان دفن نئولیبرالیسم (دیدگاه)

۲۷ ارديبهشت ۱٣۹۰

امکان یابی مکان دفن نئولیبرالیسم (دیدگاه)

۲۱ ارديبهشت ۱٣۹۰

بن لادن، ویروس تروریسم دولتی جنگ سرد (جهان - مقالات و خبرها)

۱۴ ارديبهشت ۱٣۹۰

روزی به قامت عصر طبقه ی کارگر (سیاسی)

٨ ارديبهشت ۱٣۹۰

امکان یابی مکان دفن نئولیبرالیسم (دیدگاه)

٣۱ فروردين ۱٣۹۰

امکان یابی مکان دفن نئولیبرالیسم (دیدگاه)

۲٣ فروردين ۱٣۹۰

انقلاب عراق، بسترساز مرگ ناسیونالیسم کُرد (جهان - مقالات و خبرها)

۱۶ فروردين ۱٣۹۰

جنگ امپریالیستی در لیبی (دیدگاه)

۴ فروردين ۱٣۹۰

گناه نفت چیست (دیدگاه)

۱ فروردين ۱٣۹۰

امکان یابی مکان دفن نئولیبرالیسم (دیدگاه)

۲۴ اسفند ۱٣٨۹

جنبش زنان در گیومه (زنان)

۱۵ اسفند ۱٣٨۹

جنبش زنان در گیومه (زنان)

۱٣ اسفند ۱٣٨۹

خصوصی سازی در ایران (دیدگاه)

۵ اسفند ۱٣٨۹

ایران و مصر (سیاسی)

۲۶ بهمن ۱٣٨۹

مصر: در آستانه ی دوراهی سوسیالیسم یا بربریت (جهان - مقالات و خبرها)

۲۱ بهمن ۱٣٨۹

امکان یابی مکان دفن نئولیبرالیسم (سیاسی)

۱٣ بهمن ۱٣٨۹

امکان یابی مکان دفن نئولیبرالیسم (سیاسی)

۵ بهمن ۱٣٨۹

امکان یابی مکان دفن نئولیبرالیسم (سیاسی)

۲۷ دی ۱٣٨۹

روزی روزگاری دولت حامی! (سیاسی)

۱۴ دی ۱٣٨۹

روند معکوس آب و برقِ رایگان! (سیاسی)

٣ دی ۱٣٨۹

سازماندهی
۲- اتحادیه گرایی محافظه کار
(سیاسی)

۲٨ آذر ۱٣٨۹

احمد شاملو ۸۵ ساله می شود! (یادبود)

۱٨ آذر ۱٣٨۹

سازماندهی (سیاسی)

۷ آذر ۱٣٨۹

آنان برای سرمایه کشته شدند (جهان - مقالات و خبرها)

٣۰ آبان ۱٣٨۹

نئوکان ها نرفته؛ برگشتند! (سیاسی)

۱۶ آبان ۱٣٨۹

اقتصاد بازاری موسوی (اقتصادی)

۱۱ آبان ۱٣٨۹

ایران؛ دموکراسی کارگری
آلترناتیو دموکراسی بورژوایی سبز سکولار
(دیدگاه)

۲۵ مهر ۱٣٨۹

بحران ایران (سیاسی)

۱٣ مهر ۱٣٨۹

برزخ استالینیسم یا دوزخ نئولیبرالیسم (دیدگاه)

۶ مهر ۱٣٨۹

سرنوشت انقلاب های "همه با همه"
و ائتلاف های نامربوط ‏طبقاتی
(سیاسی)

٣۰ شهريور ۱٣٨۹

بی کاری، فقر و روسپی گری (اجتماعی)

۲۴ شهريور ۱٣٨۹

سیاست خارجی جنبش کارگری (کارگری)

۱۵ شهريور ۱٣٨۹

دموکراسی، نفت و مالیات (اقتصادی)

۱٨ تير ۱٣٨۹

 

محمد قراگوزلو

[email protected]


بازگشت به صفحه نخست