سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  


خالی کردن میدان، سیاست نیست (سیاسی)

٣ آذر ۱۴۰۱

چالش عمامه‌پرانی چالش ایستادگی است (سیاسی)

۲۲ آبان ۱۴۰۱

شکاف‌ها و شکوفه‌ها (سیاسی)

۱۹ آبان ۱۴۰۱

آنان که ایستاده اند اصلاح طلبند! (سیاسی)

۱۱ آبان ۱۴۰۱

من اگر جا ی او بودم (سیاسی)

٣ آبان ۱۴۰۱

اصلاحات همیشه برآمد ایستاده‌گی است (سیاسی)

۲۵ مهر ۱۴۰۱

لاکاتوش‌خوانی اسلام‌دانی نیست (سیاسی)

۱۵ مهر ۱۴۰۱

به قاب پنجره‌ای در کابل (ادبیات)

٣۰ مرداد ۱٣۹٨

نباید کنار تاریکی ایستاد (سیاسی)

۲۷ فروردين ۱٣۹٨

ایستادن در صف‌های طولانی به منظور ایستاده‌گی طولانی (سیاسی)

۴ بهمن ۱٣۹۷

مردم دمکراسی هستند (سیاسی)

۱۹ دی ۱٣۹۷

سرنویس بر سکس و دمکراسی* (اجتماعی)

۲۵ آبان ۱٣۹۷

قدرت‌های پیشامشروطه و جریان‌های پیشا‌ملی (سیاسی)

۲۲ مهر ۱٣۹۷

دمکراسی در دامان زنان (سیاسی)

۲۷ ارديبهشت ۱٣۹۷

توسعه نایافته گی مرکب (سیاسی)

۱۲ اسفند ۱٣۹۶

زنان می توانند ایران را نجات دهند (سیاسی)

۱۵ دی ۱٣۹۶

توسعه آداب هم زیستی مسالمت آمیز است (سیاسی)

۷ مرداد ۱٣۹۶

نشانه گان احمدی نژاد (سیاسی)

۲۵ ارديبهشت ۱٣۹۶

مدیریت خشم و امید در پای صندوق های رای (سیاسی)

۱۲ ارديبهشت ۱٣۹۶

هنوز تحریم انتخابات در ایران بهداشتی به نظر نمی رسد (سیاسی)

۷ ارديبهشت ۱٣۹۶

فقر اسلام ستیزان و سهم آنان در گسترش خشونت (سیاسی)

۱۰ فروردين ۱٣۹۶

"خواندن" همیشه تکاپویی برای رهایی است (دیدگاه)

۱۵ دی ۱٣۹۵

اسلام گرایی و خشونت مقدس (دیدگاه)

۱٨ خرداد ۱٣۹۵

هرمنوتیک صلح و عبور از نواندیشی دینی (دیدگاه)

۲۲ آذر ۱٣۹۴

جنگ طلب ها چه ریختی اند؟ (سیاسی)

٣۰ مرداد ۱٣۹۴

ستایش خامنه ای، ستایش جنگ هم هست (سیاسی)

۲٨ تير ۱٣۹۴

مسلمانان خداناباور
انگاره ای در توزیع حقوق و نه توضیح حقیقت
(دیدگاه)

۲۲ خرداد ۱٣۹۴

بحران براندازی در حکومت های دینی (سیاسی)

۲۲ فروردين ۱٣۹۴

دهکده ی جهانی، اسلام و بحران هم سایه گی (دیدگاه)

٣ فروردين ۱٣۹۴

اسلام شناسی در بحران (دیدگاه)

۲۹ دی ۱٣۹٣

اسلام ستیزی و آسیب شناسی آن (دیدگاه)

۲۴ دی ۱٣۹٣

تابستان سایه ها کوتاه اند (سیاسی)

۲۵ مهر ۱٣۹٣

اسلام سیاسی خوب، هیچستان یک پسامدرن واپس گرا (سیاسی)

۱۷ شهريور ۱٣۹٣

ایران را آرام کنیم، جهان هم آرام تر می شود (سیاسی)

۱ شهريور ۱٣۹٣

از "برهان لطف" تا بحران لطف (دیدگاه)

۱۹ تير ۱٣۹٣

کاش می شد سرنوشت از سر نوشت (سیاسی)

۲ تير ۱٣۹٣

تسلیم دلواپسان پهنه ی سکس نباید شد (سیاسی)

۲۰ خرداد ۱٣۹٣

برای خواندن قران
نه تنها از متن که باید از ماتن آن هم عبور کرد
(دیدگاه)

۱۲ خرداد ۱٣۹٣

انکار هلوکاست انکار ما هم هست (۱) (سیاسی)

۱۰ ارديبهشت ۱٣۹٣

خامنه ای و سلطان حسینی کردن سیاست در ایران (سیاسی)

۲۵ اسفند ۱٣۹۲

بزرگ راه آمیزش اجتماعی در ایران (سیاسی)

۱۹ بهمن ۱٣۹۲

در پیشگاه با عظمت انسان (سیاسی)

۵ بهمن ۱٣۹۲

درکی ناتمام از "انحطاط" و دشمنی با "اصلاحات" (سیاسی)

۲۰ دی ۱٣۹۲

آدابی برتر از آداب شهروندی نمی شناسم (سیاسی)

۲۲ آذر ۱٣۹۲

به تصویر امروز نگاه کنید (سیاسی)

۱۲ آذر ۱٣۹۲

ذات گرایی در پهنه ی نام ها (دیدگاه)

۱۵ آبان ۱٣۹۲

اسلام سکولار (سیاسی)

۹ آبان ۱٣۹۲

از این زمین سوخته و سخت (سیاسی)

۶ مهر ۱٣۹۲

ازدواج موقت و فمینیسم پدرسالار (زنان)

٣۰ شهريور ۱٣۹۲

بودن، همیشه دیگربوده گی است (سیاسی)

۲۲ شهريور ۱٣۹۲

جامعه ی باز همیشه از زندان های باز شروع می شود (سیاسی)

۷ شهريور ۱٣۹۲

وقتی دیگری را به سکوت می کشیم
مثله کردن او را مزمزه می کنیم
(سیاسی)

۲۹ مرداد ۱٣۹۲

نه به آپارتاید در ایران (سیاسی)

۲۴ مرداد ۱٣۹۲

جنبش سبز و گفتمان سکولار دمکراسی* (سیاسی)

۱۲ مرداد ۱٣۹۲

رد پای سندرم استبداد ایرانی
و سرطان اضطراب جنسی در سرکوب جنبش دانشجویی
(سیاسی)

٣۱ تير ۱٣۹۲

باز باران با ترانه (سیاسی)

۶ تير ۱٣۹۲

من یهوه نیستم (دیدگاه)

۱۰ خرداد ۱٣۹۲

سیاست هم چون نوعی زورگیری رسانه ای (سیاسی)

٣ خرداد ۱٣۹۲

جامعه ی بسته و پادگان های باز (سیاسی)

٣۱ ارديبهشت ۱٣۹۲

فمینیسم پدرسالارانه (زنان)

۱۷ ارديبهشت ۱٣۹۲

هیچستان گرایی در رسانه های فارسی زبان (سیاسی)

۱٣ فروردين ۱٣۹۲

جلق در زیر دلق (دیدگاه)

۲۰ دی ۱٣۹۱

ولایت فقیه مرده است (دیدگاه)

۱ دی ۱٣۹۱

خرافه ای وجود ندارد (دیدگاه)

۱۹ آذر ۱٣۹۱

جنبش جوانان
و فوج پنجره های در پرواز
(سیاسی)

۱۴ آذر ۱٣۹۱

اختیار دارید قربان! شرمنده گی از ماست (دیدگاه)

۶ آبان ۱٣۹۱

نواندیشان مسلمان جدید (دیدگاه)

۱ آبان ۱٣۹۱

ارج شناسی جدید (دیدگاه)

۱٨ مهر ۱٣۹۱

دمکراسی و مساله ی خشونت (دیدگاه)

۱ مهر ۱٣۹۱

هیچستان گرایی در پهنه ی سیاست (سیاسی)

۲۶ شهريور ۱٣۹۱

دمکراسی بهتر است یا جمهوری اسلامی؟ (سیاسی)

۷ شهريور ۱٣۹۱

بی حوصله گی ها و راه دراز مردم سالاری (سیاسی)

٣۱ مرداد ۱٣۹۱

رحمانی شدن اسلام و اهمیت استراتژیک آن (دیدگاه)

۱۶ مرداد ۱٣۹۱

رد پای سندرم فتوا
در نامه ی عبدالکریم سروش و برخی از منتقدانش
(دیدگاه)

۲۲ تير ۱٣۹۱

سندرم فتوا و آسیب شناسی آن (سیاسی)

۲۲ خرداد ۱٣۹۱

پرده ی بکارت، سکسوالیته و موقعیت جنبش زنان (زنان)

۹ خرداد ۱٣۹۱

فتوا علیه فتوا (سیاسی)

٨ خرداد ۱٣۹۱

"آی نقی"، وای نقی و داستان یک جنگل (سیاسی)

٣۱ ارديبهشت ۱٣۹۱

بازیابی مادر در زباله های مردسالاری (زنان)

۲۲ ارديبهشت ۱٣۹۱

اسلام سیاسی در چمبره ی حجاب (سیاسی)

۱۷ ارديبهشت ۱٣۹۱

ایستادن حد فاصل انقلاب و آزادی (سیاسی)

٣ ارديبهشت ۱٣۹۱

رهبری انقلاب را برای "زندان بان اعظم" بگذارید (سیاسی)

۲۶ فروردين ۱٣۹۱

آزادی هم آدابی دارد (دیدگاه)

۱۴ فروردين ۱٣۹۱

کنگره ی ملی و دشواری های آن (سیاسی)

۶ اسفند ۱٣۹۰

گلشیفته بودن در برابر باد (سیاسی)

۱۱ بهمن ۱٣۹۰

سکس و دمکراسی (دیدگاه)

۱ بهمن ۱٣۹۰

نظام، "حفظ نظام" و اهمیت آن در تاریخ معاصر ما (دیدگاه)

۲۲ دی ۱٣۹۰

برهنگی دماسنج دمکراسی است! (سیاسی)

۲۹ آبان ۱٣۹۰

حاکمیت ملی حق مسلم ماست، اما ... (سیاسی)

۲۷ آبان ۱٣۹۰

تصویری که دیده نمی شود (سیاسی)

۲۹ مهر ۱٣۹۰

نام گذار اعظم همان زندان بان اعظم است! (دیدگاه)

۲۵ شهريور ۱٣۹۰

آداب شکار شهربندان (۱۰) (سیاسی)

٣۰ تير ۱٣۹۰

متاسفانه، گفت و گو همیشه ادامه ی یک جنگ است (دیدگاه)

۲۰ تير ۱٣۹۰

"گفت و گو" و بحران هایش در ایران معاصر (دیدگاه)

۱٣ تير ۱٣۹۰

گفت و گو با "دیگری" (۲) (دیدگاه)

۶ تير ۱٣۹۰

گفت و گو با "دیگری" (۱) (دیدگاه)

٣۰ خرداد ۱٣۹۰

آداب شکار شهربندان (۹) (سیاسی)

٣ خرداد ۱٣۹۰

مساله ی اقلیت ها (گفتگو)

۱۹ ارديبهشت ۱٣۹۰

آداب شکار شهربندان (۸) (سیاسی)

۲۴ اسفند ۱٣٨۹

سبز بودن به قدر مقدور (سیاسی)

۵ اسفند ۱٣٨۹

هویت چیزی نیست که به نظر می رسد! (دیدگاه)

۲۹ بهمن ۱٣٨۹

آداب شکار شهربندان (۷) (سیاسی)

۱۷ بهمن ۱٣٨۹

سبز بودن را تجربه کنید! (سیاسی)

۷ بهمن ۱٣٨۹

آداب شکار شهربندان (۶) (سیاسی)

۴ بهمن ۱٣٨۹

مقدمه ای در انگاره ی پرگونگی اسلام ها و مسلمان ها (دیدگاه)

۲٣ دی ۱٣٨۹

آداب شکار شهربندان (۵) (سیاسی)

۱۰ دی ۱٣٨۹

سنگسار، همیشه با اولین سنگ آغاز می شود (سیاسی)

۱ دی ۱٣٨۹

ساندویچ جنایت با ادویه ی سرکوب (به مقدار لازم) (سیاسی)

۲۲ آذر ۱٣٨۹

آداب شکار شهربندان - ۴ (سیاسی)

۱۶ آذر ۱٣٨۹

هرزاندیشی حریفان (سیاسی)

۶ آذر ۱٣٨۹

آداب شکار شهربندان (۳) (سیاسی)

۱۱ آبان ۱٣٨۹

در همسایگی جهان جدید و "در غیبت داوری الهی" (دیدگاه)

۲۶ مهر ۱٣٨۹

به نام کوچک زیبایت (ادبیات)

۲۰ مهر ۱٣٨۹

آداب شکار شهربندان (۲) (سیاسی)

۱٨ مهر ۱٣٨۹

مقدمه ای بر همه گیری "سندرم بت پرستی" (دیدگاه)

٣ مهر ۱٣٨۹

آداب شکار شهربندان (۱) (سیاسی)

۲۴ شهريور ۱٣٨۹

سبز رویا بافتن را تجربه کنید! (سیاسی)

۱۴ شهريور ۱٣٨۹

تخته سیاه (ادبیات)

۶ آذر ۱٣٨٨

دو دلی در آستانه ی مدرنیته (دیدگاه)

۲۴ آبان ۱٣٨٨

در نکوهش آدم کشی (سیاسی)

۱ آبان ۱٣٨٨

دوست داشتن همه ی نام های کوچک (دیدگاه)

۲۰ مهر ۱٣٨٨

مقدمه ای برای فردا (سیاسی)

۱٣ مهر ۱٣٨٨

اسلام سیاسی و انگاره ی ولایت مطلقه ی فقیه (سیاسی)

۲۱ مرداد ۱٣٨٨

و در دست های درهم جنگل (سیاسی)

۵ مرداد ۱٣٨٨

عبور از حق حاکمیت ملی ممنوع! (سیاسی)

٣ مرداد ۱٣٨٨

"... و نوبت خویش را انتظار می کشیم، بی هیچ خنده ای"! (سیاسی)

۱ مرداد ۱٣٨٨

تهران، حدفاصل انقلاب تا آزادی (۲) (سیاسی)

۲٣ تير ۱٣٨٨

با احترام، انحراف ممنوع! (سیاسی)

٨ تير ۱٣٨٨

تهران، حد فاصل انقلاب تا آزادی (سیاسی)

۴ تير ۱٣٨٨

داستان این انتخابات، داستان دیگری است (نظرها)

۲۲ خرداد ۱٣٨٨

چراغی بردار (نظرها)

۱٨ خرداد ۱٣٨٨

دانستن، هم چون گفت و گویی بی پایان (دیدگاه)

۲۰ فروردين ۱٣٨٨

علیه نقل (دیدگاه)

٨ اسفند ۱٣٨۷

قرآن های تاریخی و خرگوش های عالم غیب (دیدگاه)

۲۲ دی ۱٣٨۷

گنجی که تحمل نمی شود (سیاسی)

۱۲ آذر ۱٣٨۷

به احترام هیات منصفه (سیاسی)

٣۰ آبان ۱٣٨۷

خوشبختانه، مردم هنوز زنده اند (اجتماعی)

۱۲ آبان ۱٣٨۷

وقتی همه ی چیزهای خوب تعطیل می شود (سیاسی)

۲٣ مهر ۱٣٨۷

پر و بالی در عرصه ی سیمرغ (دیدگاه)

٣ مهر ۱٣٨۷

داستان ساده ی اکبر و رویای فتح پنجره (سیاسی)

۲٣ تير ۱٣٨۷

در ستایش روشن فکری (دیدگاه)

۲٨ بهمن ۱٣٨۶

نقدی بر حزب جبهه ی مشارکت ایران (نظرها)

۷ بهمن ۱٣٨۶

دانایی ما و سوء هاضمه ی ملی (سیاسی)

۲۰ آذر ۱٣٨۶

بازگشت به قانون (دیدگاه)

۷ شهريور ۱٣٨۶

سکس و دمکراسی (دیدگاه)

۹ شهريور ۱٣٨۵

از شهربندی تا شهروندی (سیاسی)

۱۶ خرداد ۱٣٨۵

تنها ما می توانیم بر آزادی قید بزنیم (سیاسی)

۵ اسفند ۱٣٨۴

توسعه نایافتگی و پاسخ های ایرانی (سیاسی)

۴ بهمن ۱٣٨۴

اسطوره ی وحدت (سیاسی)

۲۲ مرداد ۱٣٨۴

مقدمه ای بر دمکراسی و خانواده (سیاسی)

۱۴ تير ۱٣٨۴

دین در کمند عقلانیت (سیاسی)

۲۲ فروردين ۱٣٨۴

در نکوهش سکس وحشی (سیاسی)

٣۰ دی ۱٣٨٣

ملی کردن قدرت، ملی کردن قانون (۱) (سیاسی)

۲۰ دی ۱٣٨٣

بازداشت های فله ای در قم (سیاسی)

۲٣ آذر ۱٣٨٣

از عموهایت می گویم، از فرید سخن می گویم (سیاسی)

۱۰ آذر ۱٣٨٣

ما می توانیم اکبر گنجی را تا هر وقت دلمان بخواهد زندانی کنیم (سیاسی)

۲۰ آبان ۱٣٨٣

رویاهای یک متهم، در کریدور قضایی ایران (سیاسی)

۵ آبان ۱٣٨٣

اگر اسلام این است، شرممان باد که خود را مسلمان بنامیم (سیاسی)

۴ مهر ۱٣٨٣

سکس، خانواده و جامعه ی ایرانی (سیاسی)

۲ مهر ۱٣٨٣

جهانی شدن، تفاوت ها و حقوق بشر (سیاسی)

۱۴ شهريور ۱٣٨٣

دموکراسی یعنی من هم هستم (سیاسی)

۲٨ مرداد ۱٣٨٣

فراسوی اختیار - فصل چهارم (سیاسی)

۲٣ مرداد ۱٣٨٣

رد پای سندرم استبداد ایرانی و اضطراب جنسی (سیاسی)

۲۲ مرداد ۱٣٨٣

روایت تن هایی که تنها مانده اند (ادبیات)

۱۹ مرداد ۱٣٨٣

فراسوی اختیار - فصل سوم (سیاسی)

۱۵ تير ۱٣٨٣

فراسوی اختیار (سیاسی)

۴ تير ۱٣٨٣

فراسوی اختیار (سیاسی)

۱ تير ۱٣٨٣

فراسوی اختیار (سیاسی)

۲۵ خرداد ۱٣٨٣

فراسوی اختیار (سیاسی)

۱۹ خرداد ۱٣٨٣

فراسوی اختیار (سیاسی)

۱۶ خرداد ۱٣٨٣

فراسوی اختیار (سیاسی)

۱۲ خرداد ۱٣٨٣

سندرم استبداد ایرانی و سرطان اضطراب جنسی (سیاسی)

۱۶ ارديبهشت ۱٣٨٣

انگار کسی در خانه بود (سیاسی)

۲۴ اسفند ۱٣٨۲

بریتانیای کبیر، محافظه کاران و چرخش قدرت (سیاسی)

۲۶ بهمن ۱٣٨۲

گزارش به ملت ایران - بخش های چهار و پنج (سیاسی)

۱۴ بهمن ۱٣٨۲

گزارش به ملت ایران - دو و سه (سیاسی)

۱۲ بهمن ۱٣٨۲

گزارش به ملت ایران - ۱ (سیاسی)

۷ بهمن ۱٣٨۲

پرنده ی مصلوب (ادبیات)

۱ بهمن ۱٣٨۲

تدبیر استراتژیست های زیرک محافظه کار (سیاسی)

۲٨ دی ۱٣٨۲

به کمتر از حذف نظارت استصوابی تن ندهیم (سیاسی)

۲۴ دی ۱٣٨۲

به کاهن دست نزنید! (سیاسی)

۲۲ آذر ۱٣٨۲

آقای کروبی شما همان راهی را می روید که... (سیاسی)

۱۶ آذر ۱٣٨۲

به جرم خودخواهی (ادبیات)

۱۱ آذر ۱٣٨۲

چراغ آخر خلخالی هم خاموش شد، اما چراغ خلخالی ها می سوزد هنوز (سیاسی)

۹ آذر ۱٣٨۲

لک لک ها (ادبیات)

۲۵ آبان ۱٣٨۲

مادرم سیزده ساله بود آن شب (ادبیات)

۲٣ آبان ۱٣٨۲

همچون دارکوب ها (ادبیات)

۱٨ آبان ۱٣٨۲

همچنان در آرزوی مشروطه (سیاسی)

٣۰ شهريور ۱٣٨۲

زمستان بیش از سه ماه ساده نیست (۱) (سیاسی)

۲۲ شهريور ۱٣٨۲

فتح پنجره (ادبیات)

۱۵ مرداد ۱٣٨۲

آزادی در آستانه ی هزاره ی سوم (سیاسی)

۱۵ مرداد ۱٣٨۲

ارتداد، شمشیر دموکلوس (سیاسی)

۶ مرداد ۱٣٨۲

هر کس نامی دارد (سیاسی)

۱۷ تير ۱٣٨۲

لایحه ای در دفاع از حقوق ملت ایران (سیاسی)

۱۱ تير ۱٣٨۲

هیچ کس نباید نهم اسفند را فراموش کند (سیاسی)

۱۴ خرداد ۱٣٨۲

دوباره باید خوابید (ادبیات)

۱۱ خرداد ۱٣٨۲

کنار آینه بایست و بعد... (سیاسی)

۶ خرداد ۱٣٨۲

در دفاع از دین تاریخی (سیاسی)

۵ خرداد ۱٣٨۲

جبهه ی دمکراتیک و راهبرد قانون گرایی (سیاسی)

۱ خرداد ۱٣٨۲

 

اکبر کرمی


بازگشت به صفحه نخست