سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  


دستاوردهای برنامه اقتصاد ملی برای مرحله ملی- دمکراتیک در چین! (دیدگاه)

۲٨ آبان ۱٣۹۶

«ائتلاف حداقل با بورژوازی ملی»! (سیاسی)

۲٣ مرداد ۱٣۹۶

تلفیق مبازه مخفی و علنی «مبارزه ی اقتصادی کارگران در ایران، خصلتی فراصنفی، سراسری و سیاسی دارد»! (کارگری)

۱۹ بهمن ۱٣۹۵

نفی مبارزه طبقاتی به سود کیست؟ (دیدگاه)

۱ تير ۱٣۹۵

اسب ترویا؛ نسخه «آزاد سازی» مبارزه! (دیدگاه)

۲۶ خرداد ۱٣۹۵

تا نشان سم اسبت گم کنند، ترکمانا نعل را وارونه زن! (دیدگاه)

۱۹ خرداد ۱٣۹۵

«چه مبارک است این غم که تو در دلم نهادی» (ه ا سایه) (ادبیات)

۱۷ خرداد ۱٣۹۵

معضلِ بزرگ اصلی‌ به زعم آقای آصفی (دیدگاه)

۱۱ خرداد ۱٣۹۵

به عبث خواستند اندیشه اش را بگیرند! (دیدگاه)

۱۱ ارديبهشت ۱٣۹۵

سیاست مستقل انتخاباتی در آستانه انتخابات (۳) - فرهاد عاصمی (مقاله ها)

۱٨ آذر ۱٣۹۴

سیاست مستقل انتخاباتی در آستانه برگزاری انتخابات! (۲) (سیاسی)

۱۴ آذر ۱٣۹۴

سیاست مستقل انتخاباتی در آستانه برگزاری انتخابات! (سیاسی)

۴ آذر ۱٣۹۴

حزب توده ایران و اندیشه سوسیال دموکرات!
”اقتصاد سیاسی“ ملی- دموکراتیک یا سرمایه داری؟
(دیدگاه)

۲۱ شهريور ۱٣۹۴

نگرشِ چپ انقلابی به مقاله «حزب توده ایران و جنبش مستقل زنان» (زنان)

۱۱ شهريور ۱٣۹۴

اتحاد برای گذار از دیکتاتوری و برنامه اقتصاد ملی (دیدگاه)

۱۴ مرداد ۱٣۹۴

«چپ دگر» و سرگردانی! (دیدگاه)

٣۱ تير ۱٣۹۴

مارکس، یهودی سرگردان و نگرش نظاره گرِ ظاهربین! (دیدگاه)

۲۵ تير ۱٣۹۴

«مصرف مطلوب» در
”اقتصاد سیاسی“ مرحله ملی- دموکراتیک و سوسیالیستی!
(دیدگاه)

۱۹ تير ۱٣۹۴

وحدت و اتحاد، کدام یک، هر دو، بر کدام پایه؟ (دیدگاه)

۴ تير ۱٣۹۴

آقای زآگلادین و سایه گم شده اش! (دیدگاه)

۲۹ خرداد ۱٣۹۴

«برنامه حداقل کارگری»!
«اقتصاد سیاسی»ی مرحله ملی- دموکراتیک!
(اقتصادی)

۲٣ خرداد ۱٣۹۴

سرشت دوگانه اعتصاب های کنونی در ایران! (کارگری)

۱۹ خرداد ۱٣۹۴

«اقتصاد سیاسیِ» جایگزین و برنامه اقتصاد ملی! (اقتصادی)

۱۵ خرداد ۱٣۹۴

کدام "اقتصاد سیاسی" باید جایگزین
برنامه نولیبرال فعلی در ایران شود
(دیدگاه)

۲۹ ارديبهشت ۱٣۹۴

بحث بر سر ”اقتصاد سیاسی“ یا خرده کاری؟ (اقتصادی)

۲۰ ارديبهشت ۱٣۹۴

”اقتصاد سیاسی“ی مرحله ملی- دموکراتیک فرازمندی جامعه! (دیدگاه)

۱۰ ارديبهشت ۱٣۹۴

زمینه عینی اتحادهای اجتماعی! (دیدگاه)

٣۱ فروردين ۱٣۹۴

اندیشه هایی در باره ساختارِ برنامه ی اقتصاد ملی! (سیاسی)

۱۴ فروردين ۱٣۹۴

برنامه اقتصاد ملی- دمکراتیک، پرچم فعالیت اجتماعی (سیاسی)

۲۹ اسفند ۱٣۹٣

پرواز ققنوس... (دیدگاه)

۲۶ اسفند ۱٣۹٣

”چپ“ کدام برنامه ”اقتصاد ملی“ را پیشنهاد می کند؟ (سیاسی)

۲۱ اسفند ۱٣۹٣

مذهب، ریشهِ تاریخی زن ستیزی!
نگاهی به تاریخ جادو و مذهب!
(زنان)

۱۵ اسفند ۱٣۹٣

جبهه ضد دیکتاتوری با مخالفان رنگارنگی روبروست! (سیاسی)

۱۲ اسفند ۱٣۹٣

تـراژدی یـا ملـودرام؟! (سیاسی)

۹ اسفند ۱٣۹٣

تز استحاله پذیری سرمایه داری! (دیدگاه)

۲ اسفند ۱٣۹٣

 

فرهاد عاصمی


بازگشت به صفحه نخست