چین انتقاد نمی پذیرد - یوهان لاگرکویست

نظرات دیگران
  
    از : جواد مفرد کهلان

عنوان : مداخله سیاسی و فرهنگی به روش غربی
این حضرات غربی میخواهند که سر به تن جمهوری خلق چین که بازار اقتصاد جهان غرب را کساد کرده است؛ نباشد. عدل و انصاف یعنی نخستین قانون اخلاقی حکم میکند که خانه کسی را به نفع خود ویران نکنیم.
۱۷۰۱۵ - تاریخ انتشار : ۱۴ مهر ۱٣٨٨