"گربه های چاق و سگهای گریزپا"
مصاحبه با ویجی پراشاد


ویجی پراشاد - مترجم: احمد سیف


• این کتاب براساس مقالاتی است که من برای زد نت، فرانت لاین و دیگران نوشتم. شواهد من از روزنامه های اصلی، مصاحبه با مشارکت کنندگان، آمده است. هم چنین، پژوهش گسترده ای هم در کتابخانه و در آرشیوها انجام دادم. گرگ بیتس، یکی از کامنت های زدنت را خواند و از من خواست که این کتاب را بنویسم ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ٨ خرداد ۱٣٨۵ -  ۲۹ می ۲۰۰۶


سئوال: کتاب گربه های چاق و سگهای گریزپا در باره چیست؟
پاسخ: تا به همین جا ما در باره افتضاح انران مطالب زیادی خوانده ایم، زیاده روی های طبقه مدیران و اسرافی که نام دیگرش سرمایه داری است. ولی این بیان واقعه، به دو عامل سقوط انران نمی پردازد. یک، نقش ساختاری که انران در حمله جهانی سرمایه به زندگی افراد عادی ایفا کرد. ۲- روایت جهانی فعالیت های انران.
انران تنها یک شرکت فریبکار نبود که سر کارگران و بازنشستگان خودکلاه گذاشت. به عنوان یک چارچوب، این بسیار کوتاه بینانه است. من نقش انران را در دربرگرفتن آن بخشی از اقتصاد بشری که ما در ۵۰ ساله« بخش عمومی» نامیده ام به دست داده ام. حوزه هائی مثل آب، انرژی، هوا، آموزش و غیره از فرایند کالاشدن برکنار مانده و به صورت یک بنیاد دردست دولت بودند. در دومین نهضت ضبط اموال در سالهای ۱۹۹۰، این حوزه ها هم در مخاطره شرکت های جهانی قرارگرفت و انران هم در رهبری بود. این کتاب این روایت را بیان می کند، ونمونه هایش را از فیلی پین، آرژانتین و هندوستان به دست می دهد.
بعلاوه این کتاب، یک راهنمای عمل برای سلطه جهانی هم هست. این کتاب هم چنین کسانی را که می خواهند سرمایه دار بشوند و د رموقعیت انران قرار بگیرند راهنمائی می کند که برای رسیدن به این آنها نیاز دارند از سازمان سیا، استفاده کرده، شرایط انحصاری ایجاد نموده و کارمندان دولت امریکا را به کار بگیرند. این روشن است.
بابررسی تنشی که در کلمبیا، افغانستان، و بولیوی وجوددارد، هم چنین این کتاب پنجره ای می گشاید به روی مبارزه ای که برسر آب و نفت درجریان است.
 
سئوال: می توانی در باره نوشتن این کتاب به زد نت چیزی بگوئی؟ محتوی کتاب از کجا آمده است؟چه چیزی در این کتاب هست که آن را به این صورت درآورده است؟
پراشاد: این کتاب براساس مقالاتی است که من برای زد نت، فرانت لاین و دیگران نوشتم. شواهد من از روزنامه های اصلی، مصاحبه با مشارکت کنندگان، آمده است. هم چنین، پژوهش گسترده ای هم در کتابخانه و در آرشیوها انجام دادم.  گرگ بیتس، یکی از کامنت های زدنت را خواند و از من خواست که این کتاب را بنویسم و اکنون این است کتابی که نوشته ام ( حالا بماند که بانک انتشار کتاب را برای چند ماه به تاخیر انداخت)
درچند سال گذشته، مجله فرانت لاین در هندوستان به من امکان داد که داستان ها رادرقاره امریکا از آرژانتین تا مونترال دنبال کنم. من درباره جنگ کلمبیا و هم چنین درباره نهضت های ضد جهانی کردن مقاله نوشتم. این مقاله ها به من امکان دادند تا به کارهای انران در بولیوی، برزیل، و آرژانتین  بپردازم ووقتی که گند کار در آمد، من به این مقالات قدیمی مراجعه کرده و با پژوهش بیشتر آنها را بازنویسی کردم.
به عنوان یک اکادمیسین، من هم چنین به بررسی نقش صندوق بین المللی پول درطول تعدیل ساختاری برروی ۵۰ سال توسعه اقتصادی هم پرداختم. متوجه شدم که مهم است تا انران را درچارچوب پویائی بندانگ- از سالهای ۱۹۵۰ تاسالهای ۱۹۷۰- ( یعنی دودهه نهضت نسبی برای جهان سوم) قراربدهم. من از منابع دست دوم در باره شرایط اقتصادی این بخش از جهان هم خیلی استفاده کردم.
من کتاب را با تعجیل زیادی نوشتم و خیلی بی تاب بودم تا نظر چپ نیز در باره فاجعه ای که نام اش انرانیسم است دردسترس همگان باشد.
 
سئوال: برای کتاب گربه های چاق وسگهای گریزپا .... چه امیدهائی دارید؟ امیدوارید که این کتاب چه دست آوردهای سیاسی داشته باشد؟ با توجه به امیدهائی که برای این کتاب دارید، چه پی آمدی را نشانه موفقیت آن می دانید؟چه چیزی شما را خوشحال خواهد کرد که موفق شده اید؟ چه چیزی موجب می شود فکر کنید که این کار شما به زحمت اش می ارزید؟
پراشاد: یک سی اف او (CFO) یک بانک از من پرسید که من چیکار می کنم و من جواب دادم که دارم در باره انران کتاب می نویسم. وقتی که کلمه انران را به زبان آورد او انگار به آن تف کرده باشد چون او می داند که انران شرکت های امریکائی را بد نام کرده است. لیبرال ها و دیگران یعنی کسانی که به دنیای پول اعتقاد دارند معقتدند که انران غده ای در تن نظام است، چیزی که باید با کنترل به کنار نهاده شود و چیزی که از تجربه معمول سرمایه داری در دوره دومین نهضت ضبط اموال، کنار گذاشته شود. من این کتاب را برای این نوشتم تا داستان انران را دوباره گفته باشم تا صاحبان قدرت نتوانند انران را نادیده گرفته و ادعا کنند که الان دیگر همه چیز عادی است. آن نباید اتفاق بیفتد. البته من گرفتار هیچ توهمی نیستم که تنها یک کتاب می تواند به این هدف برسد. ولی یک کتاب می تواند به کسانی از ما که دراین مبارزه هستیم کمک کند تا وضعیت مان را تغییر بدهیم و گرفتارتوهم لیبرالی نشویم و با واقعیت هائی که من در این کتاب آورده ام بر علیه آنها مبارزه کنیم. این کتابی برای کسانی است که در فعالیت های ضد جهانی کردن فعال اند، برای ما تا منطق اقتصادی وسیاسی دومین نهضت ضبط اموال را درک کنیم. پس، بیائیم این کتاب را بخوانیم.
 
۱٨ اکتبر ۲۰۰۲