سئوال
به یاد محمد مختاری


احمد سیف


• تو از کجا آمده ای؟
کدام شمعی که این چنین خندان می سوزی؟
بگو، عزیزترین که از کدام قبیله ی مغلوبی؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۵ آذر ۱٣٨۹ -  ۶ دسامبر ۲۰۱۰


 
 
می بینمت که می شکنی، چون شیشه ای به سنگ
و آب می شوی، مانند شمع
که می سوزد تا گرد نور بپاشد بر جهانی تاریک
با این همه ولی، چون غنچه ای که می شکفدـ می خندی!
تو از کجا آمده ای؟
کدام شمعی که این چنین خندان می سوزی؟
بگو، عزیزترین که از کدام قبیله ی مغلوبی؟
که در میان این همه آدم خواران
تو این همه انسان،‌
باقی می مانی
۱۹۹۹.۱۱.۱۵.