رعد و برق در آسمان بی ابر - ایرج فرزاد

نظرات دیگران
  
    از : امیر ایرانی

عنوان : « سیستم فدرالی دموکراتیک، تمامیت ارضی سوریه را تضمین می کند» .چه حرف جالبی: خودش عمل بعضی را محکوم می کند
اینکه فدرالیسم خوبست یا بد و یا زمان پیگیری آن در چه روندی ودر چه مرحله ای می تواند باشد خود بحث طولانی می طلبد. نکته اصلی در همین آورده: « سیستم فدرالی دموکراتیک، تمامیت ارضی سوریه را تضمین می کند» است. این گفته:«سیستم فدرالی دموکراتیک» می گوید: اگر سیستمی فدرالی نباشد تضمین کننده تمامیت ارضی نخواهد بود و شرایط تحقق آن نیازمند شرایط خاصی است . حال هرکس بگوید: من شرایط تحقق و وقت اعلامش را تشخیص می دهم و سپس عمل می کنم! واگر بعداً تجزیه ای رخ دادن به گردن دیگریست ! این می شود: از آن حرف هایی که خیلی ..........
۷٣۹۴٨ - تاریخ انتشار : ۲۰ فروردين ۱٣۹۵