به سعی خود، نتوان برد پی به گوهر مقصود - عرفان قانعی فرد

هنوز در مورد این نوشته نظری نوشته نشده است.